สงขลา – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์วิถีชีวิต ส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลผลิตจากต้นกล้วยเป็นสินค้าประเภทต่าง ๆ ที่มีกล้วยเป็นส่วนประกอบ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน 

ผศ.ดร ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ อาจารย์สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย เผยว่า การร่วมบันทึกข้อตกลงระหว่าง มทร.ศรีวิชัยและชุมชนควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา บูรณาการร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ ในโครงการบริการวิชาการแก่สังคม “การทำบรรจุภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์กล้วย” สู่เชิงพาณิชย์ เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด และเพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์กล้วย โดยลงพื้นที่ให้บริการวิชาการด้านการตลาดและด้านการจัดการ ลงชุมชนพูดคุยกับสมาชิกในชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบล สำรวจความต้องการเพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด สร้างคู่มือการเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพิ่มจากต้นกล้วย

นอกจากนี้การทำบรรจุภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์กล้วย” สู่เชิงพาณิชย์ เป็นการสร้างอาชีพและรายได้เสริมจากต้นกล้วยให้กับชาวบ้าน เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและขยายฐานการตลาด โดยจำหน่าย หมวกปีก ราคา 280 บาท ที่ดึงนิ้วล๊อค ราคา 20 บาท ตระกร้าใส่ปากกา ราคา 100 บาท และกระเป๋า ราคา 500 บาท พร้อมจัดทำคู่มือการเรียนรู้การออกแบบบรรจุภัณฑ์ มีบรรจุภัณฑ์จากต้นกล้วยพร้อมจำหน่าย ซึ่งมีขั้นตอนการผลิตง่าย ๆ สามารถทำได้ตัวเองหลังจากที่ได้รับความรู้จากการบริการวิชาการ โดยขั้นตอนแรก จะนำเชือกกล้วยที่ผ่านการตากแห้งมาฉีดน้ำ แล้วรีดกับเครื่องรีดเชือกกล้วย ขั้นตอนที่สองนำเชือกกล้วยที่รีดแล้วมาขึ้นรูปกับแบบที่ต้องการ ขั้นตอนที่สามเมื่อจักสานเสร็จแล้วเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อย ขั้นตอนที่สี่นำบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาพ้นสารเคลือบเพื่อป้องกันเชื้อรา จากนั้นเราจะได้บรรจุภัณฑ์ที่มีรูปแบบสวยงาม
พร้อมวางจำหน่าย

สำหรับการอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากต้นกล้วย จะมีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมลงพื้นที่ในการให้ความรู้ทางด้านวิชาการและด้านการปฎิบัติให้กับกลุ่มชุมชน รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายในพื้นที่ สำหรับการถ่ายทอดและเผยแพร่ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและท้องถิ่น สามารถต่อยอดความรู้ที่สอดคล้องและบูรณาการเข้ากับวิถีชุมชนได้เป็นอย่างดี

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   ผศ.ดร. ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทรศัพท์ 074-317176