ผู้แทนพิเศษรัฐบาล (พลเอกสกล ชื่นตระกูล) มอบหมายให้ นายสุไลมาน  เจ๊ะและ ผู้ช่วยที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษ/นายกสมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (POSBO) พร้อมด้วย ผศ.ดร.ไฟซ็อล หะยีอาวัง รองผู้อำนวยการสถาบันสมุทรรัฐเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ม.อ.ปัตตานี ดร.ปรีดี มะนีวัน นักวิชาการวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นำเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมเชิงเปรียบเทียบ ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทปส.) โดยมีเยาวชนทั้งสิ้น 210 คน แบ่งเป็น

ทั้งนี้ในกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย

1) การเรียนรู้ความเป็นมาของชุมชนสยามในประเทศมุสลิม (มาเลเซีย) ต่อการดำรงอยู่ในท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรม โดย… พระมหากำพร  รักษาการเจ้าอาวาสจิตราราม รัฐเคดาห์ มาเลเซีย

2) กิจกรรมพบปะหารือและเข้าคารวะท่านกงสุลใหญ่ไทย ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย

3) ทัศนศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของความหลากหลาย ณ ศูนย์วัฒนธรรมของ University Sains Malaysia

4) ทัศนศึกษาวิถีชีวิตของการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ณ รัฐปีนัง มาเลเซีย

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งคือ การได้เปิดโลกทัศน์ทางความคิดและสร้างความเข้าใจในความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม โดยอิงตัวแบบจากรัฐปีนังมาเปรียบเทียบกับสภาพชีวิตของคนในสังคมชายแดนใต้กับมุมมองของคนในสังคมที่เป็นสากลต่อไป