สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เดินหน้าพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 17-19 เมษายน 2562 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 135 คน

นายสุพิท จิตรภักดี  เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา  เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเกษตรจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้  ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562  ซึ่งเป็นหลักสูตรพื้นฐานด้านการเกษตร 

เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่จบการศึกษามาจากหลากหลายสาขาวิชา ให้มีความรู้ ทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยีด้านการเกษตร จึงมีความจำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ในการขับเคลื่อนงานของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีบทบาทภารกิจในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร พัฒนาอาชีพให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง 

นายสุพิท จิตรภักดี  กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรมีแนวทางการดำเนินงาน ยึดหลัก Smart & Strong Together  เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์การ และสานพลังทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น