สงขลา : คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. จับมือเอกชน และมหาวิทยาลัยในเครือข่ายผุดโครงการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษารับโลกดิจิทัล

วันนี้ 18 เม.ย.62 ที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ FMS 3501 อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ทำความร่วมมือร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ บริษัท ศาลาแดง จำกัด และบริษัท เอสเอพี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ได้จัดโครงการ การแข่งขันการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กรสำหรับงานด้านการเงินและบัญชี (National ERP Software Contest 2019: Financial and Accounting) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีคณาจารย์จาก 14 มหาวิทยาลัยในภาคใต้เข้าร่วมกว่า 40 คน

ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวว่า เปิดเผยว่า เครือข่ายมหาวิทยาลัยดิจิทัลเล็งเห็นร่วมกันว่า การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทักษะและการปรับกระบวนการเรียนรู้ในสถาบันการศึกษา

การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ด้านการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP Software) เป็นเทคโนโลยีพื้นฐานที่กระทบกระบวนการเรียนรู้และทักษะของนักบริหารจัดการวิชาชีพในปัจจุบันและอนาคต จึงเป็นที่มาของโครงการเพื่อมุ่งถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการที่เน้นการถ่ายทอดซอฟต์แวร์ด้านการวางแผนทรัพยากรองค์กร ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ 126 มหาวิทยาลัย 

“เราคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า 600 คน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้และฝึกฝนเทคโนโลยีสมัยใหม่ เปิดมุมมองและประสบการณ์ที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนในเนื้อหาหลักสูตรปกติ สนับสนุนการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องและเป็นสากล”

ผศ.ดร.บุษบง กล่าวว่า คณะวิทยาการจัดการ ในฐานะเป็นคณะชั้นนำในภาคใต้ที่เน้นการจัดการเรียนการสอนด้านการจัดการทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน มีนโยบายที่สอดรับกับแนวคิด Thailand 4.0 ของรัฐบาล ในการที่จะเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่สนับสนุนด้วยดิจิทัล โดยให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอนในทุกสาขาวิชา 

บัณฑิตพันธุ์ใหม่ของคณะวิทยาการจัดการต้องมีทักษะเกี่ยวกับความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต (Future Skills) อีกด้านที่จำเป็น เช่น E-commerce, AI, Big Data, Data Science และ Blockchain เป็นต้น