วิสาหกิจชุมชนแฮนด์อินแฮนด์รือเสาะ จ.นราธิวาส เชิญชวนใส่ เสื้อเหลือง “รวมใจภักดี” ประทับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการอุตสาหกรรมเพื่อสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือโครงการแฮนด์อินแฮนด์อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานเปิดเมื่อวันที่20 กันยายน 2554

นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะและผู้จัดการโครงการแฮนด์อินแฮนด์รือเสาะ เล่าให้ฟังว่า โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่เพื่อให้เกิดการสร้างงานโดยมีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นผู้ประสานงานดำเนินการจัดตั้งในรูปแบบโรงงานเสื้อผ้าสำเร็จรูปด้วยระบบอุตสาหกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้อย่างยั่งยืน


ในระยะแรกของโครงการได้ให้เอกชนมาบริหารจัดการ แต่ด้วยเหตุผลปัจจัยหลายอย่าง ทำให้ต้องถอนตัวไป และปัจจุบันได้ดำเนินการโดยชุมชนเองจึงจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแฮนด์อินแฮนด์รือเสาะขึ้นเน้นการผลิตชุดออกกำลังกายชุดกีฬาชุดลำลองเสื้อโปโลและเสื้อยืดคอกลม โดยผู้จัดการโครงการกล่าวเพิ่มเติมว่า “ผลจากการเริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2559 วันนี้โครงการแฮนด์อินแฮนด์รือเสาะ เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ประกอบกับได้มีการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานโดยมี วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 สงขลาเข้ามาให้ความรู้ด้านฝีมือแรงงานรวมถึงส่วนราชการในจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงให้การสนับสนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ทำให้เกิดการผลิตต่อเนื่อง มีการรับบุคลากรในแผนกและฝ่ายต่าง ๆ เพิ่มขึ้นและเมื่อประชาชนที่มาทำงานในโครงการมีรายได้ก็จะมีการจับจ่ายซื้อของเกิดตลาดนัดชุมชนร้านอาหารเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้ในพื้นที่อำเภอรือเสาะด้วย”


จากการที่รัฐบาลได้เตรียมจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 และเชิญชวนประชาชนพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง ประทับตราพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2562 รวม 4 เดือน ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแฮนด์อินแฮนด์รือเสาะ ได้ผลิตเสื้อเหลือง“รวมใจภักดี” ซึ่งได้รับอนุญาตประทับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างถูกต้องจึงขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจสั่งซื้อเสื้อสีเหลือง “รวมใจภักดี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งนี้ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายจะนำมาพัฒนาสาธารณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยจะมอบให้กับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาต่อไป” สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแฮนด์อินแฮนด์รือเสาะ หมายเลขโทรศัพท์ 094-9680007 และ 081-6097322

ข้อมูล/ภาพ – รพี มามะ นราธิวาส