วันที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 15.51 น. นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานต้นรวงผึ้ง ต้นไม้มงคลจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อเชิญไปปลูกในโครงการ”1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งรัฐบาล โดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้น้อมนำพระราโชบายในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร และพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชนมาปฏิบัติ ซึ่งจะทำการปลูกต้นไม้ทั้งในกรุงเทพมหานคร และทุกจังหวัดทั่วประเทศ

โดยกรุงเทพมหานครจะคัดเลือกถนนที่มีความสำคัญหรือเป็นสัญลักษณ์ 1 เส้นทาง และกระทรวงมหาดไทยจะให้จังหวัดคัดเลือกถนนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ หรือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด รวม 76 เส้นทาง เพื่อปรับปรุงผิวถนนและทางเท้า รวมทั้งปรับภูมิทัศน์ถนนดังกล่าวให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม และปลอดภัย หรือสะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัด ด้วยการปลูกต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ให้ร่มรื่นสวยงามตลอดสองข้างทางตามความเหมาะสม

ภาพ/ข้อมูล – ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา