วันที่ 11 เมษายน 2562 นายสนอง จันทร์รักษ์ นายอำเภอเทพา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการสร้างการรับรู้เรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีนางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการนี้มีเป้าหมายในการพัฒนาสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน ที่ใช้ทุนทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ มาดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือนและเกิดการใช้จ่ายเงินในชุมชน

วิทยาลัยชุมชนสงขลาจึงได้จัดกิจกรรมขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก นายสุเทพ เกื้อสังข์ รองผู้อำนวยการองค์การการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และ ดร.นราวดี บัวขวัญ รักษาราชการคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มาเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง “แนวทางการสร้างการท่องเที่ยวโดยชุมชน”, “การศึกษาทุนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน” และการเป็นนักสื่อความหมายชุมชน โดยมีผู้ร่วมการอบรมครั้งนี้เป็นผู้นำ ตัวแทนชุมชนต่างๆในอำเภอเทพา จำนวน 50 คน