รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมกับชับเจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางของประชาชน ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 อย่างเต็มกำลัง

วันนี้ (11 เม.ย. 62) ณ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงรัตภูมิ (พรุพ้อ) อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีนางธัญลักษณ์ ศรีมะคะ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการ อาทิสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา , แขวงทางหลวง , แขวงทางหลวงชนบท , สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา , ตำรวจทางหลวง กองกำกับการ 7 , สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด , บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด และวิทยาลัยการอาชีพนาทวีเข้าร่วม

นางธัญลักษณ์ ศรีมะคะ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีจะมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน และมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ โดยรถส่วนตัวและรถโดยสารสาธารณะเป็นจำนวนมาก ทำให้มีการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าในช่วงเวลาปกติ ซึ่งสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่เกิดจากผู้ขับรถเมาสุรา ขับรถเร็ว หลับในเนื่องจากพักผ่อนไม่เพียงพอ รวมทั้งสภาพรถชำรุดบกพร่องไม่มันคงแข็งแรง

โดยทางกระทรวงคมนาคมได้กำหนดเป้าหมายให้การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนบนเส้นทางในความรับผิดชอบให้ลดลงเหลือน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบควบคุม กำกับดูแล มีให้รถโดยสารสาธารณะเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ กรมการขนส่งทางบกจึงได้กำหนดให้มีการจัดตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถในช่วงเทศกาลสำคัญ ทั่วประเทศ รวม 17 จังหวัด 19 จุด ซึ่งในจังหวัดสงขลาได้รับการมอบหมายให้ตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ ณ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงรัตภูมิ อำเภอรัตภูมิ จังหวัด สงขลา ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่ใช้บริการเส้นทางผ่านจังหวัดสงขลา

โดยมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการขนส่ง และพนักงานขับรถ ตลอดจนผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไป ตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดจากความประมาทของผู้ขับรถ เพื่อให้ผู้โดยสารที่ใช้บริการและผู้ใช้ทางร่วมกัน ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งให้เกิดขึ้นในจังหวัดสงขลาอย่างยั่งยืน    

ด้านนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้กำหนดให้ปฏิบัติการตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการร่วมกันดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตามมาตรการที่กำหนดไว้ในทิศทางเดียวกัน โดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดอุบัติเหตุ ลดอัตราการเสียชีวิตและการบาดเจ็บ จากการใช้รถใช้ถนนให้เหลือน้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ได้กำหนดให้ดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ในการให้บริการอำนวยความสะดวกการ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย และให้บังคับใช้กฎหมายกับ ผู้ฝ่าฝืนกฎข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ตลอดจนกระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ตระหนักและมีจิตสำนึกใน การใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งการ ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วย

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา