สงขลา – F.O.S. (Fashion Of The South) โชว์ผลงาน นศ.สถาปัตย์ มทร.ศรีวิชัย  แฟชั่นหนึ่งเดียวในภาคใต้ สู่เวที BANGKOK INTERNATIONAL FASHION WEEK 2019

ดร.นทัตตกร อุมาศิลป์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ กล่าวว่า ในทุก ๆ ปีที่ผ่านมา ผลงานของนักศึกษาในกิจกรรมการแสดงผลงานแฟชั่นนิพนธ์ซึ่งเป็นผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จะได้รับการยอมรับจากวงการแฟชั่น โดยมีสื่อแฟชั่นจากกรุงเทพฯ มาดำเนินการถ่ายทำข่าวประชาสัมพันธ์ ๆ ทุก ๆ ปี

ซึ่งผลงานในปีที่ผ่านมาสร้างความประจักษ์ และเป็นที่ยอมรับหน่วยงาน และองค์กรของแฟชั่นต่าง ๆ จนได้รับเลือกให้เป็น 1 ในมหาวิทยาลัยที่ได้เข้าร่วมแสดงผลงานแฟชั่นในงาน BANGKOK INTERNATIONAL FASHION WEEK 2018 จนสร้างชื่อเสียงกลับมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประกอบด้วยผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกาย จำนวนคนละ 8 ชุด โดยแนวทางการออกแบบผลงานทางหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ มุ่งเน้นการสร้างผลงานโดยผนวกกับเรื่องราว วิถี วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาในท้องถิ่น มาเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบแฟชั่นนิพนธ์

นายวิทวัส แซ่ย่อง นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ กล่าวว่า สำหรับชื่อคอนเซปต์ของแฟชั่นโชว์ F.O.S. (Fashion Of The South) ที่นำไปแสดงแฟชั่นโชว์ ในงาน BIFW 2019 @Siam Center ซึ่งเป็นแฟชั่นหนึ่งเดียวในภาคใต้

จากการเข้าร่วมแสดงผลงานเป็นการสร้างสรรค์ผลงานผ่านแนวคิด วิถี เรื่องราว ความผูกพัน ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่ได้ร่วมแสดงผลงานในเวทีที่ใหญ่มาก และจะนำความรู้ด้านการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอที่ได้ศึกษามาตลอด 4 ปี รวมถึงประสบการณ์ต่าง ๆ นำไปพัฒนาและเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักต่อไป

ทั้งนี้สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น และสิ่งทอได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการออกแบบแฟชั่น และสิ่งทอร่วมพิจารณาตรวจผลงานการออกแบบแฟชั่นนิพนธ์ ถือได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบแฟชั่นที่มีชื่อเสียง และหน่วยงานทางด้านการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอของประเทศไทย ผลการตรวจผลงานนักศึกษาทำให้ได้รับการยอมรับจนส่งผลให้ผลงานของนักศึกษาได้ถูกคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานอีกครั้งในงาน งาน BANGKOK INTERNATIONAL FASHION WEEK 2019