วันนี้ (11 เมษายน 2562) ที่ลานสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หลายภาคส่วนร่วมแสดงความยินดีกับ นายสินธพ อินทรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เนื่องในโอกาสรับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ จากสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (มหาวิทยาลัยชีวิต)

 

เนื่องจากการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีงาม ซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่นจนเป็นที่ประจักษ์ โดยได้ประกอบคุณงามความดีเพียบพร้อมสมบูรณ์ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ชีวิต ชุมชน สังคมและประเทศชาติ