เฟ้นหาสุดยอดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการดีเด่นที่สร้างประโยชน์ให้ประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ที่ห้องกมลทิพย์ 3 ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) สานต่อความมุ่งมั่นในการบริหารและพัฒนากองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ และส่งเสริมการพัฒนาโครงการชุมชนที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ปี 2562 หรือ Power Development Fund Awards 2019 ขึ้นเป็นครั้งที่ 2  เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ และนางอรรชกา  สีบุญเรือง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน พร้อมด้วยนางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงาน กกพ. ได้ร่วมเปิดตัวโครงการจัดการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ปี 2562 และแถลงข่าวรายละเอียดการจัดการประกวดในปีนี้ให้แก่นักข่าวและสื่อมวลชนสาขาต่างๆ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ก้าวสู่ปีที่ 8 ของการพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน (ณ วันที่ 17 มกราคม 2562) มีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศรวม 494 กองทุน ได้รับอนุมัติงบประมาณรวม 18,000 ล้านบาท ในการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมรวมประมาณ 50,000 โครงการ ซึ่งสำนักงาน กกพ. ได้เริ่มจัดการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขึ้นครั้งแรกในปี 2559 ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี โดยมีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชนในกองทุนประเภท ก (กองทุนขนาดใหญ่ที่ได้รับเงินมากกว่า 50 ล้านบาทต่อปี) และกองทุนประเภท ข (กองทุนขนาดกลางได้รับเงินมากกว่า 1 -50 ล้านบาทต่อปี) สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 53 กองทุน 66 โครงการ และได้รับรางวัล 12 กองทุน 8 โครงการ

สำหรับปี 2562 นี้ สำนักงาน กกพ. ได้ยกระดับการจัดประกวดให้ครอบคลุมกองทุนทั้ง 3 ประเภท คือ กองทุนประเภท ก ข และ ค (กองทุนขนาดเล็กที่ได้รับเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อปี) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องชื่นชมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง เฟ้นหาสุดยอดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศและโครงการชุมชนดีเด่นในการนำไปขยายผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ