อบจ.สงขลา มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนผ่านนโยบายที่สำคัญคือการจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย หนึ่งอำเภอ หนึ่งสนามกีฬามาตรฐาน โดยปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้วในหลายๆ อำเภอ ซึ่งได้แก่ อำเภอเมืองสงขลา อำเภอสะเดา อำเภอระโนด อำเภอนาทวี อำเภอนาหม่อม สำหรับวันนี้ขอเก็บภาพบรรยากาศสนามกีฬาอำเภอนาหม่อมซึ่งก่อสร้างโดย อบจ.สงขลา และเปิดให้บริการแล้ว ท่านใดอยู่บริเวณใกล้เคียงไปออกกำลังกายกัน