หาดใหญ่ –  อบจ.สงขลา จับมือหนังสือพิมพ์โฟกัส ส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 22 โรงเรียนสังกัดอปท.ในจังหวัดสงขลา

วันนี้ (10 พ.ย. 61) ที่ สยามนครินทร์คอมเพล็กซ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแหล่ง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยมี ผู้บริหาร คณะครู 22 โรงเรียน สังกัดอปท.ในจังหวัดสงขลา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
ด้วยวิสัยทัศน์นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ศูนย์กลางเศรษฐกิจ การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นเมืองน่าอยู่ สังคมเป็นสุข และเป็นประตูสู่อาเซียน

รวมถึงนโยบายด้านการพัฒนาการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ของประชาชน อาทิ พัฒนาเด็กเก่งเรียนโดยการจัดติวเตอร์สอนเสริมให้กับทุกอำเภอ โดยเฉพาะชั้นป.5 ป.6 และชั้นม.5 ม.6 เพื่อสอบเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาที่มุ่งหวัง

และสนับสนุนให้มีโรงเรียนเปิดสอน 4 ภาษา (ไทย มลายูกลาง จีน และอังกฤษ, ส่งเสริมโรงเรียนตาดีกา (ชายคามัสยิด) โดยสนับสนุนให้มีเทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัยรวมทั้งพัฒนาครูผู้สอนให้มีคุณภาพ

ภายในงานมีการบรรยายเรื่อง “หลักและกระบวนการส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” โดยนายภูวสิษฏ์ สุขใส บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส, บรรยายเรื่อง เทคนิคและกระบวนการส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยนายสิรภพ กาฬสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการเทศบาลนครหาดใหญ่,

การบรรยาย การสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านและการเขียน โดยนางโชติแสง กาญจนโฆษิต อดีตครูโรงเรียนธิดานุเคราะห์ กับเด็กหญิงณิชวดี กาญจนโฆสิต เจ้าของคอลัมน์ “เรื่องของเด็กผู้ใหญ่ในอนาคต” ในหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส

นายภูวสิษฏ์ สุขใส กล่าวว่า การอ่านถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนรู้ สำหรับการจัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด การเขียน พัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนในสังกัดการศึกษาอปท.ในจังหวัดสงขลา