สงขลา – สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดสงขลา ผลักดัน 2 แนวคิด รวมกลุ่ม SMEs เพื่อนช่วยเพื่อน บ่มเพาะช่วยเหลือกัน-เศรษฐกิจแบ่งปัน ปันของเหลือใช้ สู่ผู้ใช้ประโยชน์

นายพิชัย จงไพรัตน์ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดสงขลา และเลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคใต้ เผยว่า สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดสงขลา ดำเนินการผลักดัน 2 แนวคิดที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ SMEs

แนวคิดแรก การจัดตั้งกลุ่มผู้ประกอบการในลักษณะกลุ่มปิด โดยคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความตั้งใจ ความมุ่งมั่นช่วยเหลือคนอื่น พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง และมีทัศนคติเชิงบวก กิจการอาชีพละ 1 ราย รวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มที่มีลักษณะเฉพาะที่จะช่วยเหลือกันทางธุรกิจ

แนวคิดนี้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งจะมีเพื่อนผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่มช่วยในการขยายตลาด เน้นด้านการตลาดเป็นหลัก สอดคล้องกับมุ่งมั่นสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยที่ใช้สโลแกนว่า “เพื่อนช่วยเพื่อน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”

สิ่งสำคัญคือ การคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความตั้งใจให้มาอยู่ร่วมกัน และเกิดข้อตกลงกัน บ่มเพาะกลุ่มนี้ให้ช่วยเหลือกัน แนวคิดที่ 2 เศรษฐกิจแบ่งปัน โดยหลักคิด คือ เราจะใช้เครือข่ายของสมาชิกสมาพันธ์ในการช่วยแบ่งปัน ไม่ว่าจะเป็น ความช่วยเหลือ ช่วยในสิ่งที่เราถนัดไปยังเพื่อนผู้ประกอบการที่ยังมีปัญหา ช่วยกันแนะนำให้ความรู้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

นอกจากนั้น ช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อม กรณีที่กิจการของ SMEs บางกิจการมีของเหลือใช้ ซึ่งอาจเหลือใช้จากการทำธุรกิจ แต่อาจเป็นประโยชน์กับกิจการอื่นได้ เพราะฉะนั้น เกิดกลุ่มชุมชนขึ้น โดยทางสมาพันธ์ขับเคลื่อนทั้ง 2 แนวคิดนี้ อยากได้ผู้ที่มีแนวคิดในการสร้างสรรค์มาทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์สังคมผู้ประกอบการ SMEs

“ในฐานะสมาพันธ์ เรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นเพื่อนช่วยเพื่อน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย หากทั้ง 2 แนวคิดผลักดันได้เป็นรูปธรรม ผมเชื่อว่าเป็นมิติใหม่ของการทำงาน SMEs ทางสมาพันธ์พยายามพัฒนาให้สามารถใ ช้   งานได้อย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด”

ติดตามอ่านฉบับเต็มที่ หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส