สาขาวิชาการจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับจังหวัดสงขลา จัดโครงการ Design Thinking for MICE Industry in Songkhla เพื่อเตรียมความพร้อมในการผลักดันให้จังหวัดสงขลาก้าวสู่การเป็น MICE City โดยมีนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติมาเป็นประธาน และคุณศุภวรรณ ตีระวัฒน์ รองผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานพัฒนานวัตกรรม (TCEB) เป็นวิทยากรร่วมบรรยายพิเศษ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เทศบาล สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคมการท่องเที่ยว กลุ่มนักธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และนักวิชาการมหาวิทยาลัย จำนวน 50 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวว่า จังหวัดสงขลามีศักยภาพอย่างมากในด้านการท่องเที่ยว เช่นมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงาม มีเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว และมีความพร้อมเรื่องการอำนวยความสะดวก เช่น มีที่พักที่พร้อมและมีคุณภาพ ที่ศูนย์จัดการประชุมที่ทันสมัย มีสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ซึ่งหากมีการร่วมมือกัน จะเป็นการยกระดับของจังหวัดให้ได้เกณฑ์ความเป็น MICE  City

เมืองที่เป็นที่รวมของกลุ่มธุรกิจ 4 กลุ่ม ได้แก่ การจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดประชุมนานาชาติ และการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกัน และกำลังได้รับความสนใจและเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ผ่านมา  และเป็นที่น่ายินดีที่วันนี้ผู้บริหารทั้งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดสงขลา และทุกภาคส่วนได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยทราบว่าจะมีการเริ่มกำหนดแผนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจให้ดีขึ้นในปี 2563 ซึ่งนับเป็นการเริ่มต้นที่รวดเร็วและเหมาะสม

โครงการ Design Thinking for MICE Industry in Songkhla เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็น  MICE  City ซึ่งจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมแผนยุทธศาสตร์ กิจกรรมโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์และความโดดเด่นของจังหวัดสงขลา โดยมีการอบรมกระบวนการความคิดเชิงออกแบบ การออกแบบบริการ และการเป็นนักสร้างสรรค์ พร้อมฝึกทักษะการเป็นผู้นำ ซึ่งการร่วมกันวางแผนและทำงานอย่างเป็นระบบ จะทำให้จังหวัดสงขลาสามารถเติบโตและพัฒนาสู่การเป็น Songkhla MICE City ได้อย่างมีศักยภาพ