หาดใหญ่โพล เผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชน 14 จังหวัดภาคใต้ ดีขึ้น ปัจจัยบวกจากการเลือกตั้ง ด้านปชช.เผยคาดรัฐบาลใหม่ สามารถกระตุ้นศก.ได้ 

1 เมษายน 2562 ผศ.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง ผู้จัดการศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชน 14 จังหวัด
ภาคใต้ จำนวน 420 ตัวอย่าง ด้านเศรษฐกิจและสังคม พบว่า โดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ ได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ความสุขในการดำเนินชีวิต ฐานะการเงิน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การแก้ปัญหายาเสพติด และการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

ผศ.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง

“ปัจจัยบวกส่วนหนึ่งมาจากการเลือกตั้ง ส.ส. ทั้งประเทศเมื่อวันที่ 24 มีนาคม ที่ดำเนินการสำเร็จ ทำให้เกิดการเชื่อถือของนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติใน การลงทุนและดำเนินธุรกิจความเชื่อมั่นของประชาชนที่คาดหวัง หลังจากการเลือกตั้งภายในระบอบประชาธิปไตยแล้ว รัฐบาลใหม่จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ ธุรกิจการค้าขายแลรายได้ของประชาชนให้ดีขึ้นได้” ผศ.วิวัฒน์ กล่าว และว่า

ประชาชนยังกังวลในการจัดตั้งรัฐบาล ว่าจะเป็นไปในรูปแบบใด และขั้วการเมืองใดสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ และรัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งจะมีเสถียรภาพทางการเมืองมากน้อยเพียงใด ประชาชนมีความต้องการให้รัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ความเลื่อมล้ำของรายได้ และชนชั้น ความขัดแย้งของคนในประเทศ และทำให้คนไทยกินดีอยู่ดี มีความสุขอย่างแท้จริง ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ รายได้จากการทำงาน รายจ่ายเพื่อสินค้าอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็นในครอบครัว รายจ่ายด้านการท่องเที่ยว และการแก้ปัญหาความสงบในพื้นที่ชายแดนใต้

“ผลคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้าประชาชนส่วนใหญ่เชื่อว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวมจะเพิ่มขึ้นร้อนละ 34.10 รายได้จากการทำงานจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 35. 40 ส่วนความเชื่อมั่นต่อรายจ่ายเพื่อซื้อสินค้นอุปโภค –บริโภคที่จำเป็นในครัวเรือนจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.10 และรายจ่ายด้านการท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้น 34.50 ส่วนความเชื่อมั่นด้านความสุขในการดำเนินชีวิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.20 การแก้ปัญหาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.20 และการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้เพิ่มขึ้นร้อยละ35.80”
ผศ.วิวัฒน์ กล่าว