วันที่ 4 เมษายน 2562 “ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารจังหวัดชายแดนใต้”หรือ พสบ.จชต. ร่วมกิจกรรมแรกของชมรมหลังจากการเปลี่ยนผ่านบริหารใหม่จากรุ่น ที่ 8 เป็นรุ่นที่9 โดยมีนายศุภวัฒน์ ไตรวนาธรรม เป็นประธานชมรม เข้าร่วมงานวันสถาปนา ฐานทัพเรือสงขลา

ร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานข้าราชการชั้นผู้น้อย แล้วต่อด้วยการสบทบทุนการพัฒนาให้สถานเด็กปฐมวัยกองทัพเรือที่15 ฐานทัพเรือสงขลา จำนวน 30000บาท เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการทางสมองและร่างกายให้พร้อมที่จะโตเป็นเด็กและผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจตามนโยบายของ กองทัพเรือ