เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 08.30น.-12.00 น. ณ ห้องประชุมสันติ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ได้มอบหมายให้ นายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์ปาร์ตี้การอ่านหนังสือ รุ่นที่1 โดยมีนายอาทิตย์ เครือคำ นักกิจกรรมสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ปัตตานี สังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง การอ่านยุค 4.0 ภายใต้ตีม อ่าน เขียน เรียน คิด 


นายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการอ่านเชิงรุก เป็นโครงการที่วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีแนวคิดที่เริ่มจากการให้ความสำคัญกับการอ่าน การอ่านเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่เราจะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพราะการอ่านเป็นปัจจัยในการพัฒนาบุคคล ช่วยให้เกิดความงอกงามของสติปัญญา ทำให้เรารู้จักคิด วิเคราะห์ เปิดโลกทัศน์ให้กว้าง ทำให้ผู้อ่านเกิดความสนุกสนานและความบันเทิงทางใจ

“เรามองว่าการอ่านเป็นปัจจัยสำคัญที่เป็นเหตุให้พัฒนาประเทศได้ด้วย ซึ่งประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่จะมีอัตราการอ่านที่สูง อย่างไรก็ตามแม้นักศึกษาส่วนใหญ่จะทราบกันดีว่าการอ่านหนังสือคือวิธีการหนึ่งในการส่งเสริมความรู้ เพิ่มพูนปัญญา สร้างโอกาสให้แก่ตนเอง”

โครงการส่งเสริมการอ่านเชิงรุกมีแนวคิดที่เริ่มจากการให้ความสำคัญต่อการอ่านเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เป็นปัจจัยในการพัฒนาผู้เรียนทุกคน ช่วยให้เกิดความงอกงามของสติปัญญา เป็นปัจจัยสำคัญก่อให้เกิดการเรียนรู้ ทั้งนี้ยังมีแนวคิดในการพัฒนารูปแบบของการอ่านจากหนังสือไปสู่ electronic book สามารถเข้าถึงการอ่านได้ทุกที่ทุกเวลา และเล็งเห็นประโยชน์ในการอ่านอีกด้วย


 นางนัสรีน นิเงาะ ในนามผู้จัดโครงการ การอ่านเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้นักศึกษารักการอ่าน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้และสร้างนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นแก่นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีพฤติกรรมรักการอ่านและมีความสนใจเข้าใช้บริการห้องสมุดเพิ่มขึ้น และเพื่อเพิ่มทักษะในการอ่านและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้อื่นมากขึ้น

กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้ากิจกรรมจำนวน ทั้งสิ้น 54 คน ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรม “ใช้คำให้ถูกยุคนี้แล้ว ” กิจกรรม “ประโยคคำ สามัคคี ” กิจกรรม “อ่านดีๆเด้อ ”และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ “ เรื่องเดียวกันเล่าไม่เหมือนกัน ” ในทั้งนี้นักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ จากการอ่าน เขียน เรียน คิด ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนมากขึ้นและสร้างนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้น