บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับพันธมิตร เดินหน้าโครงการ “เชฟรอนพลังใจ พลังคน เพื่อชุมชนเข้มแข็ง” เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจของชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 50 หมู่บ้าน สู่ปีที่ 8 โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ได้จัดกิจกรรมเสวนา “แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 8 ปี กับ เชฟรอนพลังใจพลังคน เพื่อชุมชนเข้มแข็ง” เพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จของชุมชนต่างๆ ในการบริหารจัดการธนาคารหมู่บ้านและกองทุนสวัสดิการชุมชน จนมีคุณภาพชีวิตและฐานะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น พร้อมด้วยการนำสินค้าจากกลุ่มอาชีพต่างๆ มาแสดงและจำหน่าย

พร้อมกันนี้ นางหทัยรัตน์  อติชาติ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ เชฟรอนประเทศไทย เป็นตัวแทนมอบเงินงบประมาณ 1,000,000 บาท แก่เครือข่าย“โครงการเชฟรอนพลังใจ พลังคน เพื่อชุมชนเข้มแข็ง” และมอบเงินสมทบให้กับธนาคารที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานธนาคารทั้ง 4 พื้นที่ เป็นเงิน 210,000 บาท เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไปอย่างเข้มแข็ง โดยมีนายถาวรวัฒน์  คงแก้ว  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานในพิธีเป็นผู้รับมอบ พร้อมผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 คน ประกอบด้วยตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และชาวบ้านจาก 50 หมู่บ้าน ใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอท่าศาลา และอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางหทัยรัตน์ กล่าวว่า  “ ‘โครงการเชฟรอนพลังใจ พลังคน เพื่อชุมชนเข้มแข็ง’ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งในวิถีของตนเอง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำงานร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ชิดเพื่อหาแนวทางที่ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง จากการดำเนินงานมากว่า 8 ปี 8 ปี โครงการประสบผลสำเร็จในการจัดตั้งเครือข่ายธนาคารพัฒนาหมู่บ้านและกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ดำเนินการอย่างเข้มแข็งโดยสมาชิกของชุมชน รวมถึงการส่งเสริมการออมให้คนในชุมชน และการให้ความรู้ด้านการจัดการทางการเงิน ปัจจุบันนี้เครือข่ายธนาคารพัฒนาหมู่บ้านทั้ง 50 หมู่บ้าน ใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอท่าศาลา และอำเภอพรหมคีรี มีสมาชิกทั้งสิ้น 5,113 คน มีเงินออมรวมกว่า 27 ล้านบาท และมีเงินกองทุนหมุนเวียนกว่า 44 ล้านบาท”

นางชนากานต์ ทองเรือง ประธานเครือข่ายธนาคารตำบลกลาย กล่าวถึงผลลัพธ์ของโครงการว่า “ก่อนจะมีการจัดตั้งธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน หลายชุมชนประสบปัญหาหนี้นอกระบบ ที่สร้างหนี้ในแต่ละครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จนคนเริ่มย้ายออกจากชุมชน “โครงการเชฟรอนพลังใจ พลังคน เพื่อชุมชนเข้มแข็ง” ช่วยให้สมาชิกกู้เงินจากธนาคารพัฒนาหมู่บ้านในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ลดภาระประชาชนในพื้นที่ รวมถึงส่งเสริมการออมให้คนในชุมชน และจัดการให้ความรู้ด้านการจัดการทางการเงิน ทำให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งมีที่พึ่งด้านเงินทุนในการกู้ไปทำประโยชน์ และยังทำให้มีกลุ่มอาชีพเกิดขึ้น ซึ่งช่วยให้คนในชุมชนมีอาชีพเสริม มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย”

“โครงการเชฟรอนพลังใจพลังคนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง เป็นส่วนหนึ่งในความมุ่งมั่นของเชฟรอนในการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของชุมชน ควบคู่ไปกับการทำธุรกิจเพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ ซึ่งเป็นพันธกิจที่เชฟรอนยึดมั่นและถือปฏิบัติตลอดระยะเวลากว่า 56 ปี ของการดำเนินงานในประเทศไทย โดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นบ้านอีกหลังของเรา ความสำเร็จของโครงการฯ จึงนับเป็นเรื่องน่ายินดีและภาคภูมิใจยิ่ง” นางหทัยรัตน์ สรุป