วันนี้ 2 เม.ย.62 โครงการเพิ่มทักษะวิชาการและส่งเสริมกีฬาเด็กเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2562 ณ บ้านปูลาไซร์ หมู่ที่ 8 ตำบลตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส โดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส มีนักเรียนและเยาวชน เข้าร่วมกว่า 500 คน จาก 12 โรงเรียนตาดีกาในเครือข่าย ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 ที่ อบต.ตันหยงมัสได้จัดขึ้น และเป็นครั้งแรกที่โรงเรียนตาดีกานูรูลอิฮซาน บ้านปูลาไซร์เป็นเจ้าภาพ

นายพิมาน ยูโซะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส กล่าวว่า ขอให้เด็ก ๆ และเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ตั้งใจแสดงความสามารถ และศักยภาพของตัวเองให้เต็มที่ มีน้ำใจ เป็นนักกีฬา เกิดความรัก ความสามัคคี สร้างสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ และก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ซึ่งทุกฝ่ายล้วนที่จะให้พื้นที่เกิดความสงบสุขและสันติ

สำหรับจุดประสงค์การจัดโครงการในครั้งเพื่อยกระดับการศึกษาของเด็กและเยาวชนในมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง กระตุ้นให้เด็กหันมาสนใจการศึกษา และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อฝึกให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออก และมีความภาคภูมิใจในผลงานของตัวเอง ให้เด็กและเยาวชนเกิดความรักความสามัคคีตลอดจนมีน้ำใจให้ต่อเพื่อนมนุษย์

ก่อนจะถึงพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เด็กๆ และชาวบ้านตลอดจนกลุ่มเยาวชนบ้านปูลาไซร์ ในฐานะเจ้าบ้านได้ร่วมเดินพาเหรดเพื่อสร้างสีสันให้กับขบวนพาเหรด สื่อทางวัฒนธรรม ที่หลายหลายสีสันด้วยการแต่งกายท้องถิ่นที่สวยงาม และแนวคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะแนวคิด การคัดแยกขยะในชุมชน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของโลกในวันนี้ หากขยะไม่ได้รับการคัดแยกออกจากกันโดยเฉพาะขยะอันตราย ขยะย่อย สลายยากจะสร้างภาวะโลกร้อนในอนาคตอันใกล้ นอกจากแนวความคิดเรื่องการคัดแยกขยะแล้วยังมีนำวิถีชีวิตในโบราณมาให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เห็นได้สัมผัสอีกด้วย อาทิเช่น คันไถ่นา เกวียน และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การจัดงานในครั้งนี้ จะจัดขึ้นรวม สองวันสองคืน ณ สนามกีฬาประจำบ้านปูลาไซร์ โดยมีการแข่งขันกีฬาในช่วงกลางวัน และในภาคกลางคืนมีการประกวดความสามารถของเด็กและเยาวชน อาทิเช่น การประกวดอนาซีด บทกวี และอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพื้นที่และชุมชนต่อไป