สำนักวิทยบริการฯ มรภ.สงขลา จัดอบรม EngTech & Apps เสริมทักษะภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นคุณภาพ หวังกระตุ้นนักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ EngTech & Apps ณ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ.สงขลา เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ปัจจุบันเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นต่างๆ เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการเรียนการสอนภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากล ท่ามกลางบรรดาเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นช่วยสอนภาษาอังกฤษที่มีความหลากหลายและทันสมัย ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเองนอกห้องเรียน ดังนั้น หากผู้เรียนเหล่านั้นสามารถเลือกใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นต่างๆ เหล่านั้นให้เหมาะกับความสนใจและระดับความรู้ของตนเอง ผู้เรียนก็จะสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผศ.ดร.อำนาจ กล่าวว่า งานศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.สงขลา เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นต่างๆ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองของนักศึกษา จึงได้จัดโครงการอบรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed learning) และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้นักศึกษามีคุณลักษณะด้านการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ซึ่งถือเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตท่ามกลางโลกแห่งเทคโนโลยี

ด้าน ดร.นิสิตา ฤทธาภิรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.สงขลา ผู้เสนอโครงการ กล่าวว่า ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญในการพัฒนาสังคมในอนาคต ยิ่งกว่านั้นยังเป็นทักษะจำเป็นสำหรับสังคมโลกปัจจุบัน ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถเผยแพร่ไปอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ทรัพยากรมนุษย์ในสังคมไทยยังมีข้อจำกัดเรื่องการศึกษาติดตามไม่ทันความรู้ใหม่ๆ ความเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาตลอดเวลา

ดร.นิสิตา กล่าวอีกว่า จากความสำคัญดังกล่าว สำนักวิทยบริการฯ จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ EngTech & Apps ให้แก่นักศึกษา มรภ.สงขลา ภาคปกติทุกชั้นปี จำนวน 45 คน เข้าร่วมรับฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติใน 4 หัวข้อ ได้แก่ Speaking & Voice Thread: Digital Storytelling Pronunciation Scaffolder , Listening TED Talks BBC: 6-minute English , Writing Cambridge Write and Improve และ Vocabulary Augmented Reality: Zappar โดยมี นายณภัทร จิตไพศาลวัฒนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้