สงขลา : ม.อ.เปิดยุทธศาสตร์มหาลัย 4 ปี  มุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เติมนวัตกรรมสร้างมูลค่า ชูแผนพัฒนาภาคใต้!

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 4 ปี ในการพบกับผู้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทุกวิทยาเขต เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 โดยจะมุ่งเน้นเรื่องหลักเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาภาคใต้และประเทศ เช่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิจัยนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าและพัฒนาประเทศ เช่น การเป็น Medical Hub การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ เทคโนโลยีด้านดิจิทัล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยต้องการใช้ความเป็นเลิศทางวิชาการ ความรู้และนวัตกรรม พัฒนาคนให้มีคุณภาพ เป็นคนดี มีความสามารถ ซึ่งเป็นที่มาของการทำยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 20 ปีของประเทศ ที่มุ่งแก้ปัญหาในอนาคตที่เกิดจากการเพิ่มของประชากรโลก ซึ่งจะมีความต้องการเรื่องที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อมที่ดี อาหาร การดูแลสุขภาพ จึงเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ที่จะต้องเข้ามามีส่วนในการแก้ปัญหาในประเด็นท้าทายต่างๆ เช่น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ความขัดแย้ง ความไม่สงบในพื้นที่ ราคาพืชผลทางการเกษตร อาหารทะเล ประมง การท่องเที่ยว โดย แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในระยะ 4 ปีข้างหน้า ลงลึกในประเด็นที่สำคัญ 3 ด้าน คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิจัยนวัตกรรมทีสร้างมูลค่าและพัฒนาประเทศ และ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

“มหาวิทยาลัยจะมุ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในทุกช่วงวัย โดยเข้าไปดูแลตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนถึงสูงอายุ ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันออกไป เพื่อสร้างคนตั้งแต่พื้นฐานในระดับปฐมวัย แต่จะเน้นกลุ่มหลักคือวัยนักเรียนนักศึกษา ซึ่งมีแนวโน้มลดจำนวนลงในอนาคต ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องสร้างความมีคุณภาพเพื่อดึงดูดให้คนกลุ่มนี้มาเรียน เช่น มีการจัดการเรียนการสอนในหลายรูปแบบ เพื่อให้เยาวชนจนถึงคนในวัยทำงานได้ง่ายต่อการเข้าถึง”

โดยใช้ระบบการเรียนทางไกล เรียนแบบไม่เอาปริญญา เรียนแบบปฏิบัติงาน การจัดทำหลักสูตรพันธุ์ใหม่ สร้างบัณฑิตที่พร้อมทำงานจริง มีคู่ความร่วมมือที่ชัดเจนกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ และกลุ่มศิษย์เก่า เป็นการพัฒนาคนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน

นอกจากนี้เรายังมีการส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของภาคใต้ที่ทำรายได้อันดับหนึ่งของประเทศ ทั้งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม ส่งเสริมเรื่องของความเป็นพหุวัฒนธรรมซึ่งเป็นการดูแลสังคมโดยรวมซึ่งคณะด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะช่วยเรื่องนี้ได้มาก เช่นโครงการวงแหวนวัฒนธรรมที่ปัตตานี ส่งเสริมการเป็น Medical Hub โดยเรามีทั้งโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ที่ได้รับรักษาผู้ป่วยทั่วภาคใต้ปีละประมาณ 1 ล้านคน มีโรงพยาบาลทันตกรรมที่รักษาผู้เป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่ในภาคใต้ให้สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติ มีโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ เน้นการเป็นหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด ปลอดขยะของเสียเพื่อการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นคุณค่าที่เป็นรูปธรรมของสงขลานครินทร์