วันนี้ (1 เมษายน 2562) ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 ที่กองบัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 อ.เมือง จ.สงขลา มีส่วนราชการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

หลังจากนั้น พล.ร.ต.กฤษฎา รัตนสุภา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 ได้ทำพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของข้าราชการชั้นผู้น้อย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการที่มีผลการศึกษาดีและมีความประพฤติดี อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้รุ่งเรืองในอนาคตต่อไปโดยทุนการศึกษาทั้งหมด จำนวน 111 ทุน ใน 4 ระดับการศึกษา ประกอบด้วยระดับอนุบาล 15 ทุน ทุนละ 2,000 บาท ระดับประถมศึกษา 39 ทุน ทุนละ 2,500 บาท ระดับมัธยมศึกษา 37 ทุน ทุนละ 3,000 บาท และระดับอุดมศึกษา 20 ทุน ทุนละ 3,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 308,500 บาท

หลังเสร็จพิธีมอบทุนการศึกษาได้ประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ โดยนิมนต์พระสงฆ์ 10 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการทหารเรือในสังกัดฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 และประกอบพิธีทักษิณานุประทาน ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ทหารเรือที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2


ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ มีภารกิจที่สำคัญทั้งในยามสงบ และในยามสงคราม ได้แก่ การสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงให้กับเรือรบ เครื่องบินรบ และหน่วยกำลังรบต่าง ๆ ที่เข้ามาปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบ การป้องกันพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมาย การรักษาความสงบเรียบร้อย และระเบียบวินัยของทหาร การสารวัตรทหาร การรักษาความปลอดภัยที่ตั้งหน่วยทหารและพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย การเรือนจำและการสวัสดิการให้กับกำลังพลและครอบครัวที่มาปฏิบัติราชการในพื้นที่ฐานทัพเรือสงขลา


นอกจากนี้ ฐานทัพเรือสงขลา ยังได้รับมอบหมายจาก ทัพเรือภาคที่ ๒ ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญได้แก่ การจัดกำลังพลจากกองพันสารวัตรทหารเรือเป็นหมวดรักษาความสงบเรียบร้อย ออกตรวจตราร่วมกับเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ การจัดกำลังเป็นหน่วยฝึกสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติทางทะเลในเขตทัพเรือภาคที่ ๒ รับผิดชอบการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนให้เป็นสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จนถึง จังหวัดนราธิวาส

อีกทั้งยังมีภารกิจในการจัดกำลังเป็นหน่วยบรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือสงขลา และสนับสนุนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ เพื่อเตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทีประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ทั้งทางบก และทางน้ำ ในพื้นที่ทางบก ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา ได้แก่ อ.ระโนด อ.เมืองสงขลา อ.สิงหนคร และ อ.จะนะ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ อ.ขนอม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ อ.เกาะสมุย และ อ.เกาะพะงัน ส่วนพื้นที่ทางน้ำ ได้แก่ พื้นที่ทางทะเล เกาะแก่งต่าง ๆ และชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยตอนล่าง