สงขลา : “อบจ.สงขลา” เปิดแผนประชาคม ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ ประชาคมการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งเน้นให้ “สงขลา”เป็นเมืองน่าอยู่สังคมเป็นสุข


28 มีนาคม 2562 ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ มีการประชุมเชิงปฎิบัติการ ประชาคมการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2562 โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้นำองค์กรต่างๆ พร้อมประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก

นายนิพนธ์ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ปี 2562 (ฉบับร่าง)มีการเตรียมการจัดทำโครงการมากมาย อาทิ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมพื้นผิวจราจร ถนน ต่าง ๆ ในจังหวัด, โครงการก่อสร้างสะพาน,โครงการจัดหาซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด, โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต, โครงการจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะอบจ.สงขลา, โครงการประสานงานแผนการศึกษา,โครงการจัดหาสนับสนุนค่าใช้จ่าย คุรุภัณฑ์ สถานศึกษาสังกัด อบจ.สงขลา , โครงการพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน , โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น

สำหรับทิศทางการพัฒนาพื้นที่นั้น ผู้บริหารต้องดำเนินโครงการ ต้องบรรจุในแผนอย่างชัดเจน เพื่อเห็นทิศทางการพัฒนาพื้นที่ และสามารถบอกกับพี่น้องประชาชนได้ว่า เราจะนำการพัฒนาจังหวัดไปในทิศทางไหน อย่างไร และการจัดงบประมาณในแต่ละปี ต้องสอดคล้องกับแผนที่ได้ดำเนินการไว้

“อบจ.สงขลา ต้องดำเนินโครงการที่เป็นความต้องการของประชาชน เบื้องต้นต้องบรรจุไว้ในแผนก่อน หากไม่ได้บรรจุไว้ในแผนตามกฎหมาย ระเบียบ
ไม่สามารถนำโครงการนั้นของบประมาณได้ วันนี้เป็นโอกาสดีที่นำมาแผนมาทบทวน หรือเพิ่มเติม และรับฟังความคิดเห็น” นายนิพนธ์ กล่าว และว่า

อบจ.สงขลา ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ การมีส่วนร่วมกับพี่น้องประชาชน นำเสนอความต้องการ ข้อเสนอแนะของประชาชนแต่ละกลุ่มชุมชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลามีนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา ภายใต้วิสัยทัศน์ ให้จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยวและการกีฬา เป็นเมืองน่าอยู่ สังคมเป็นสุข และเป็นประตูสู่อาเซียน

 

ขอบคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา