สงขลา – สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา พัฒนานักนิเทศงานส่งเสริมการเกษตรภาคใต้


นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนานักนิเทศงานส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด พร้อมมอบแนวทางการนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โดยมีบุคคลเป้าหมายเป็นหัวหน้ากลุ่มต่าง ๆ ของสำนักงานเกษตรจังหวัด ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวนทั้งสิ้น 90 คน วัตถุประสงค์ในการสัมมนาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีความรู้และทักษะในการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) พร้อมขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ และวางแนวทางการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

โดยมีนายไพรัช หวังดี ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร บรรยายแนวทางการนิเทศงานส่งเสริมการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นยำการนิเทศ คือการพัฒนาคนโดยพี่สอนน้อง ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม คนสำราญ งานสำเร็จ