วชชสงขลา. ดันกลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านล่องมุด เตรียมความพร้อมยกระดับฝีมือการทอผ้าขาวม้าไปสู่ผ้าขาวม้ายกดอก

วันที่ 22 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 09.30-16.00 น. วิทยาลัยชุมชนสงขลา ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 4 ศึกษาดูงานการทอผ้าขาวม้ายกดอก ภายใต้โครงการ การพัฒนาศักยภาพการทอผ้าพื้นเมือง บ้านล่องมุด ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บ้านเลขที่ 1/1 ม. 7 ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า ของกลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านล่องมุด ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ให้ได้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จากสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ที่สามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่น ๆ ได้ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าต่อไป

มีผู้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานประกอบด้วยสมาชิกกลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านล่องมุด และผู้รับผิดชอบโครงการ นำโดยนายชด นิตศิริ ครูชำนาญการ และนายเปล่งศักดิ์  แสงป้อม เจ้าหน้าที่งานติดตามการจัดการศึกษา รวมทั้งหมด 13 คน โดยมีนางนพมาศ สาสนัย ภูมิปัญญาด้านการค้นลายผ้าเกาะยอ เป็นวิทยากรให้ความรู้ 

 การศึกษาดูงานครั้งนี้ วิทยากรได้แนะนำการทอผ้ายกดอกของเกาะยอ และการสาธิตการทอผ้ายกดอกลายกำแพง รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในกระบวนการทอผ้า

 โดยหลังจากได้ไปศึกษาดูงานการทอผ้าขาวม้ายกดอก ในครั้งนี้ ได้ผลลัพธ์ คือ ได้วิทยากรสำหรับมาช่วยสอนเพื่อยกระดับการทอผ้าขาวม้าทั่วไปเป็นผ้าขาวม้ายกดอกต่อไปในกิจกรรมที่ 7-8