สงขลา – กสอ.เดินหน้าจัดโครงการ “เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน” มุ่งเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ สู่การทําธุรกิจอย่างยั่งยืน

วันนี้ (29 ตุลาคม 2561) ที่ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กรมส่งเสริมอตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ “เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน” ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2561 มี นายธีระ แก้วพิมล อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อมด้วย นางเกษราภรณ์ โกวิทลวากุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการเข้าร่วม

นายธีระ เผยว่า ตามนโยบายของรัฐบาล ได้ให้ความเห็นชอบมาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 และมอบหมายให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดทําโครงการ “เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน” ขึ้นนั้น เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในการทำธุรกิจ

ธีระ แก้วพิมล

มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อให้พร้อมสร้างโอกาสในการทำธุรกิจ เน้นการทำระบบบัญชีเดียว เพื่อลดความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ขยายธุรกิจ ตลอดจนยกระดับเข้าสู่ตลาดทุนได้ในอนาคต ด้วยความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อน SMEs สู่ 4.0 อย่างแท้จริง

ด้าน นางเกษราภรณ์ กล่าวว่า โครงการ “เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน” เป็นการกระตุ้นและสร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการ SMEs เห็นถึงประโยชน์ในการปรับปรุงระบบบัญชีเดียวของกิจการ เน้นการพัฒนาให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการเงินและบัญชี

เกษราภรณ์ โกวิทลวากุล

โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ด้าน คือ 1. กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มีการจัดทำ Pre-Finance เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่แหล่งทุน และ Post-Finance เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและปรับปรุงเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีเดียวให้ถูกต้องตามกฎหมาย

2. กิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีจากสถาบันการศึกษาชั้นนำตลอช่วงเวลาในการจัดงาน

ซึ่งจัดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง ได้แก่ กรุงเทพ ขอนแก่น เขียงใหม่ และสงขลา และสัญจรไปสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการทั่วประเทศ  จำนวน 15 ครั้ง ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรสาคร สงขลา ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี ชลบุรี ระยอง พระนครศรีอยุธยา สระบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น และเชียงใหม่ ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 – มกราคม 2562 คาดว่าผุ้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 3,500 คน

ติดตามอ่านเพิ่มที่ หนังสือพิมพ์โฟกัส