สงขลา – นายพัฒน์ธานิศ พัฒนเจริญ หรือ ต๋อง อดีตพนักงานบริษัทใหญ่! เบื่อชีวิตการแข่งขันในเมืองกรุงฯ หันมาเอาดีด้านเกษตร เปิดฟาร์มจิ้งหลีดต่อยอด พร้อมทำสวนผสมผสาน

นายพัฒน์ธานิศ พัฒนเจริญ หรือ ต๋อง เปิดเผยว่า ตนเริ่มทำการเกษตรตั้งแต่ปี 2550 แบบผสมผสาน แปลงแรกที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี หลักคือ มะม่วง จำปาดะ ทุเรียน มังคุด และมะพร้าวน้ำหอม โดยใช้ทุนที่เก็บจากการทำงานที่ผ่านมา ปี 2555 ทำโฮมสเตย์เชิงท่องเที่ยวแบบวิถีดั้งเดิม
การเกษตรสวนมะพร้าว ที่อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกลุ่มลูกค้าหลักเป็นชาวต่างประเทศ

ปี 2560 นำสินค้าทางการเกษตรที่ตนเองมีอยู่มาเน้นการแปรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าของตัวสินค้า ที่อเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช บ้านของภรรยา สินค้าหลัก คือ ขนมเสริมโปรตีน , แมลงเศรษฐกิจจิ้งหรีดและผึ้ง โดยพยายามนำฟาร์มจิ้งหรีดมาแปรรูปตามหลักของแนวคิด นำสิ่งที่มีอยู่ทั้งของตนเองและชุมชน นำนวัตกรรมและงานวิจัยรวมถึงโครงการต่างๆควบคู่กับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตทุ่งใหญ่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีคณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีปรีชา มุณีศรีและทีมของคณะอาจารย์ที่คอยให้การสนับสนุน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เพื่อแปรรูปและพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ ให้สามารถต่อยอดและสามารถแข่งขันทางการตลาดได้

ต๋อง เผยต่อว่า ย้อนกลับไปหลังเรียนจบปริญญาโท MBA การตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เริ่มทำงานปี2537 ได้ทำงานที่บริษัท เครือของ ปตท. มาตลอดระยะเวลา 12 ปี ชีวิตมนุษย์เงินเดือนต้องต่อสู้กับการแข่งขันไม่ว่าทั้งทางด้านการทำงานและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของการดำรงชีวิตในเมืองหลวง เมื่อถึงเวลารู้สึกจุดอิ่มตัวของหน้าที่ที่รับผิดชอบของการทำงานที่สูงขึ้น

“หลังจากนั้นผมได้ค้นพบตัวเองว่าสิ่งที่มีอยู่กับความสุขของตนเองและครอบครัว คือ การดำรงชีวิตแบบเรียบง่ายโดยยึดวิถีเกษตร นั่นเอง”

ปัจจุบันตนได้ช่วยงานคณะทำงานของเครือข่าย ให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ ทั้งระดับเขตภาคใต้ตอนบน และระดับประเทศ Young Smart Farmer Thailand โดยมีนายกรวิชญ์ มาระเสนา(พี่หมู) ช่วยนำทางกำหนดทิศทางและเป้าหมายการขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ อย่างชัดเจน