สงขลา – ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ร่วมสมาพันธ์เอสเอ็มอีจังหวัดสงขลา สำรวจควนหรนฮิลล์ นาทวี หนุนพัฒนาสู่หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ยกระดับผลิตภัณฑ์-เสริมการท่องเที่ยวนายประสาทสุข นิยมราษฎร์

นายประสาทสุข นิยมราษฎร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กล่าวว่าโครงการหมู่บ้าน CIV หรือหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ดำเนินโครงการโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยใช้องค์ความรู้ การสร้างสรรค์ทั้งยังเชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชน โดยจะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า บริการ และรายได้ให้กับชุมชน ทางสมาพันธ์ฯเข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนการพัฒนา นำนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาและใกล้เคียง

นายพิชัย จงไพรัตน์ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ มีการให้ความสำคัญกับกลุ่มคนที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นเกษตรกร หรือ SMEs ขนาดเล็ก ดังนั้นในส่วนของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ได้เชิญสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดสงขลา เข้ามาเป็น BIG Brother ในโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village: CIV) ถือได้ว่าเป็นภารกิจที่มีเป้าหมายร่วมกันคือ การสนับสนุนประชาชนในพื้นที่ให้สามารถมีเศรษฐกิจพอเพียงในการเลี้ยงดูตนเองได้

ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 ได้ลงสำรวจพื้นที่ควนหรนฮิลล์ จุดชมวิวธรรมชาติ บ้านท่าคลอง ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี เนื่องจากเล็งเห็นศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สามารถนำคนเข้าไปท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีอาทิ ปลาส้ม รวมถึงมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่สามารถ
บูรณาการทำงานร่วมกันได้ จึงมองว่าเป็นเป้าหมายที่ดีในด้านมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดสงขลา ดำเนินการสำรวจทรัพยากรในพื้นที่จ.สงขลา เพื่อออกแบบโครงการ7 วัน มหัศจรรย์สงขลา

นายชูศักดิ์ สบานแย้ม นายอำเภอนาทวี กล่าวว่า ควนหรนฮิลล์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทะเลหมอกจุดชมวิวที่สวยงาม แต่ยังมีส่วนที่ต้องพัฒนาอีกมาก อาทิ ถนนหนทาง สาธารณูปปโภคด้านผลิตภัณฑ์เด่นที่เป็นเอกลักษณ์ คือ ปลาส้ม,กลุ่มทอผ้าสะพานพลา, ลูกหยีกวนไร้เมล็ด ฉะนั้นต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาต่อไป