สงขลา – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3 ตั้ง “ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน”เล็งหวังเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ ทักษะภาษา เตรียมเปิดหลักสูตรปวส. 2 ระบบไทย-จีน

 

วันนี้ (20 มีนาคม 2562) ที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ตั้งอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิควิศวกรรมจี่หนาน จัดพิธีเปิด“ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน” พร้อมลงนามความร่วมมือด้านการศึกษา

โดยมีนายสมพงษ์ จตุทอง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ,นายสิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ,นายจ้าว ไฮ เชียง Deputy director General of Jinan Education ,นายลี่ เดอ ยี่ Directoe of College of forienge coperation and exchang of Jinan Engineering Polytechnic รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายสมพงษ์ จตุทอง เปิดเผยว่า สำหรับวันนี้เป็นโอกาสดีที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เกิดจากการรวมตัวกันของ วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมง และวิทยาลัยการอาชีพในกลุ่ม (จังหวัดภาคใต้ชายแดน) สงขลา ปัตตานี สตูล ยะลา ได้มีโอกาสร่วมมือกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิควิศวกรรมจี่หนาน แห่งประเทศจีน

“เราได้ร่วมมือกันจัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน นอกจากนี้ยังมีการร่วมกันเปิดหลักสูตรทวิวุฒิ เปิดให้นักศึกษาไทยสามารถเรียนหลักสูตร ปวส.ของไทยไปพร้อม ๆ กับหลักสูตรของจีน ซึ่งนักศึกษาเรียนเพียงแค่ 3 ปีสามารถสำเร็จการศึกษาทั้งไทยและจีน โดยเปิดสอนในสาขาวิชาก่อสร้าง และ พลังงาน”

นอกจากนั้นสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ยังได้ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการภาคีของประเทศไทย ซึ่งจะได้จัดหลักสูตรให้นักศึกษาได้ฝึกงานจริง ๆ นักศึกษาจะได้เรียนพร้อมกับทำงานจริง ซึ่งทำให้มีรายได้ระหว่างเรียนควบคู่ไปกับความรู้และวุฒิการศึกษา

นายสมพงษ์ จตุทอง เผยต่อว่า การจัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ ทักษะภาษา และ ทักษะวิชาชีพในสาขาวิชาชีพที่จำเป็น และ สาขาวิชาชีพใหม่สอดรับนโยบายการพัฒนาประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้พร้อมในระดับนานาชาติ

“นักศึกษาจะได้เรียนภาษาจีนผ่านอาจารย์ที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งระบบอินเตอร์เน็ต ตรงนี้เมื่อเรียนจบจะมีการสอบเทียบความรู้ในระดับ HSK เพื่อการันตีความสามารถทางภาษา”

รัฐบาลต้องการส่งเสริมให้ นักศึกษาหันมาเรียนวิชาชีพกันมากขึ้น เพราะการเรียนในสาขาอาชีวศึกษาสอดคล้องกับความต้องของสถานประกอบการ เป็นการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพใหม่ ๆ เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพะใหม่ ๆ ที่สาขาอุตสาหกรรมศักยภาพ S-Curve และ New-Curve เพื่อตอบสนองเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดไป