สงขลา – คัดเลือก “คลองบางกล่ำ” เป็นคลองต้นแบบระดับจังหวัด ตามโครงการ “คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น” พร้อมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

วันนี้ (19 มี.ค. 62) ที่ห้องประชุมสารภีเทศบาลนครสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกคลองต้นแบบ ระดับจังหวัด ตามโครงการ “คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น” ซึ่งจังหวัดสงขลาได้คัดเลือก ” คลองบางกล่ำ” เป็นคลองต้นแบบระดับจังหวัด โดยมีผู้แทนจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สำนักงานเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา พัฒนาการจังหวัดสงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำเภอทั้ง 16 อำเภอเข้าร่วม

นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการ “คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น” เป็น 1 ใน 3 ของโครงการที่กระทรวงมหาดไทยกำลังดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลเพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่ประชาชน ประจำปี 2562 โดยให้จังหวัดสงขลาพิจารณาดำเนินการคัดเลือกคู-คลองที่มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจได้ในจังหวัดเป็นต้นแบบอย่างน้อย 1 แห่งและจังหวัดสงขลาได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือก “ คลองน้ำบางกล่ำ” เป็นคลองต้นแบบระดับจังหวัด

โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ของการคัดเลือกคลองต้นแบบระดับจังหวัดต้องเป็นโครงธรรมชาติตั้งอยู่ในพื้นที่สาธารณะ ไม่ห่างไกลชุมชน เป็นแหล่งน้ำที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นสถานที่ศูนย์กลางจัดงานประเพณีต่าง ๆ เช่น ลอยกระทง แข่งเรือ และเป็นแหล่งน้ำเดิมที่สามารถพัฒนายกระดับ เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้ เช่น ตลาดน้ำ รวมถึงเป็นสถานที่เรียนรู้ชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนท้องถิ่น โดยมีหน่วยงานท้องถิ่นเห็นความสำคัญและเข้าร่วมดำเนินการ

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
วิทยา สันบู/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
19 มี.ค. 62

ขอบคุณภาพ /บ้านทางไท โฮมสเตย์