สงขลา – วันที่ 16 มีนาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนสงขลา จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ Green Tourism In Thepha เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเรียนรู้วัฒนธรรมและวิธีชุมชนในท้องถิ่น บุคลากรวิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้ร่วมทำงานบูรณาการร่วมกับอาจารย์ ม.อ.หาดใหญ่ อาจารย์มทร.ศรีวิชัย คณะประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาและชุมชนชาวเทพา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์


นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมที่วิทยาลัยชุมชนสงขลาเสนอผลิตภัณฑ์ตามเส้นทางท่องเที่ยวลุ่มน้ำคลองเทพา ช่วงเช้าล่องเรือแวะชมการสานจาก การทำขนมจากของชุมชนที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม และนมัสการพระสามองค์ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชุมชนตำบลเทพา ช่วงบ่ายเดินทางมายังหมู่บ้านเกาะแลหนังซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์

นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ

“สิ่งที่วิทยาลัยชุมชนสงขลาได้ดำเนินการคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชน สิ่งสำคัญที่จะทำให้นักท่องเที่ยวจำเราได้ก็คือการเสนอผลิตภัณฑ์ให้แก่นักท่องเที่ยวและเป็นการส่งเสริมรายได้ให้แก่ชุมชน”

อนาคตวิทยาลัยชุมสงขลาจะพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำต่อไป