วันนี้ (18 มีนาคม 2562) ที่ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนมาก


ทังนี้เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 เป็นเวลา 114 ปี ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย


ตลอดจนมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานด้านการสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าดีเด่นในระดับจังหวัด ประจําปี พ.ศ.2561 ตามโครงการ Thailand Rabies Awards 2018 จํานวน 2 หน่วยงาน และมอบประกาศเกียรติคุณการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment LPA) ประจําปี 2561 ระดับดีเด่น จํานวน 25 หน่วยงาน เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกด้วย