สงขลา – สหกรณ์ฯสทิงพระ สร้าง “คลีนิคแก้หนี้” แก้ปัญหารายได้ สร้างความมั่นคงให้สมาชิก

7 ตุลาคม 2561 สหกรณ์การเกษตรสทิงพระ จัดอบรมให้กับสมาชิกเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ฯ และนำสหกรณ์ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป  โดยได้รับเชิญ นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท์ เป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมดังกล่าว

นางมาลินี พานิชกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสทิงพระ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการสหกรณ์ฯ มีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการแก้ปัญหาเรื่องรายได้และหนี้สินของสมาชิกมาโดยตลอด มุ่งเน้นในการสร้างความมั่นคง ความอยู่ดีกินให้กับสมาชิก แม้ว่าสหกรณ์ฯจะไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องผลกำไร แต่ด้วยความตั้งใจจึงทำให้ผลประกอบการมีผลกำไรอยู่ในเกณฑ์ดี

สหกรณ์ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2513 โดยควบคุมสหกรณ์หาทุน 42 สมาคมเข้าด้วยกัน และต่อมาได้จดทะเบียนใหม่เป็น สหกรณ์สทิงพระ จำกัด เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2518 โดยมีสมาชิกแรกเข้า 899 ครอบครัว มีทุนเรือนหุ้น 184,400 บาท ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 2,169 ครอบครัว และทุนดำเนินงาน 184 ล้านบาท

นางมาลิณี กล่าวต่อว่า สหกรณ์ฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาเรื่องของรายได้และหนี้สินของสมาชิก จึงมีการจัดตั้งโครงการหลายโครงการเพื่อแก้ปัญหาหนี้สิน และสร้างรายได้ที่ดีขึ้นให้แก่สมาชิก

นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งศูนย์แปรรูปผลผลิต เช่น โรงอบผลไม้พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งกำลังมีแผนในการส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศจีนเพื่อสร้างช่องทางการที่กว้างขึ้น แต่เนื่องด้วยภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้สมาชิกหลายรายมีปัญหาเรื่องหนี้สิน สหกรณ์ฯ จึงมี “โครงการคลีนิคแก้หนี้” ขึ้น

ซึ่งสามารถแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยการแนวทางกู้ยืมเงินกับทางสหกรณ์ฯในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหรือดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันสมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการชำระหนี้ได้ดีสูงถึง 97 เปอร์เซ็นต์ โดยมีหนี้คงค้างน้อยมาก ถือเป็นความสำเร็จของโครงการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ต่อมา ได้จัดตั้ง โครงการคืนกำให้ผู้ใช้บริการ โดยการจำหน่ายสินค้าทั่วไปตามท้องตลาดในราคาที่ต่ำกว่าเพื่อคืนกำไรให้แก่สมาชิกและผู้เข้าใช้บริการ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

ติดตามอ่านที่ หนังสือพิมพ์โฟกัส