ม.อ.ปัตตานี แท็กทีมเยาวชน ต่อต้านพนันออนไลน์!

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน, มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรมถอดบทเรียน “สร้างพื้นที่สาธารณะ และกิจกรรมเสริมสร้างสร้างและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนลดผลกระทบจากการพนันในรอบสถานศึกษา” ภายใต้โครงการ “สร้างพื้นที่สาธารณะและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการขับเคลื่อนกลไกลดผลกระทบพนันออนไลน์ในสถานศึกษา จังหวัดปัตตานี : สร้างความเป็นเพื่อน ด้วยการไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนัน”  ในวันที่ 16 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมมะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

 

โดยผศ.ดร. นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า หัวหน้าโครงการได้กล่าวต้อนรับ และกล่าวความเป็นมาวัตถุประสงค์โครงการว่า เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักให้เยาวชนในสถาบันอุดมศึกษามีความรู้เรื่องผลกระทบจากการพนัน ตลอดจนส่งเสริมความรู้ และทักษะการรู้เท่าทันการพนันรูปแบบใหม่ เช่น การพนันออนไลน์ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่สาธารณะสำหรับการขับเคลื่อนกลไกการพนันออนไลน์/ออฟไลน์ โดยสถานศึกษาในจังหวัดปัตตานีใช้พื้นที่สาธารณะ และแนวคิด “สร้างความเป็นเพื่อน ด้วยการไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนัน” เป็นตัวขับเคลื่อน

 

 

 

โดยได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ สร้างความตระหนักเกี่ยวกับโทษภัยของพนันออนไลน์  การสำรวจสถานการณ์ปัญหาพนันออนไลน์ของเด็กและเยาวชนในจังหวัดปัตตานี โดยสนับสนุนทุนแก่เยาวชนในสถานศึกษาเพื่อจัดกิจกรรม “สร้างพื้นที่สาธารณะ และกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนลดผลกระทบจากการพนันในรอบสถานศึกษา” ภายใต้แนวคิดและแนวทางสร้างสรรค์โดยเยาวชนที่ได้สร้างสรรค์รูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อต่อต้านการพนันออนไลน์ เช่นคลิปต่อต้านรณรงค์ หนังสั้น กิจกรรมซุ้มให้ความรู้ เป็นต้น

ทั้งนี้นายอดุลย์ หมีดเส็น นายอำเภอเมืองปัตตานีได้กล่าวโอวาทให้แก่เครือข่ายเยาวชนจากสถานศึกษา และองค์กร/หน่วยงานต่าง ๆ  พร้อมทั้งมีการพูดคุยพบปะผู้ร่วมเข้าโครงการ ก่อนจะมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้