(วันนี้) 16 ตุลาคม 2561 สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) จัดสัมมนา Digital transformation in Logistics เพื่อจัดทำข้อมูลด้านโลจิกติกส์ ซึ่งประกอบด้วยเส้นทางขนส่งเชื่อมเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ผู้ให้บริการ หรือประเภทการบริการ ประมาณการต้นทุน และระยะเวลา

ดร.ภิเศก สายชนะพัน

รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างผู้ใช้บริการโลจิสติกส์กับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย โดยเฉพาะผู้ใช้บริการ SMEs และผู้ประกอบการรายใหม่ สามารถตัดสินใจเลือกเส้นทางรูปแบบการขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่เหมาะสมที่สุด บริหารต้นทุนโลจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านเวลาและค่าใช้จ่าย

กวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล

โดยมีนายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ดร.ภิเศก สายชนะพัน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก โฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ภายในงานมีการบรรยายเรื่อง Digital transformation in Logistics : พลิกโฉมธุรกิจด้วยแนวคิดดิจิทัล โดย รศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, บรรยาย Digital transformation in Logistics : SMEs ควรปรับตัวอย่างไรในยุคดิจิทัล โดย ดร.สุรัตน์ จันทองปาน ผู้จัดการการขนส่งสินค้าผ่านแดน บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซี เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย)

นอกจากนั้นมีการระดมความคิดเห็น “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและลดต้นทุนโลจิสติกส์” โดยผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์

ติดตามอ่านที่ หนังสือพิมพ์โฟกัส