สงขลา : รมช.ศธ เปิดประชุมสรุปแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนและทักษะชีวิตภายใต้โครงการทำมาค้าขายของโรงเรียนโครงการสานพลังประชารัฐและโรงเรียนร่วมพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ. ห้องประชุมไทรแก้ว โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนและทักษะชีวิตภายใต้โครงการทำมาค้าขายของโรงเรียนในโครงการสานพลังประชารัฐและโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้ 

โดยมีนายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาการสอนและทักษะชีวิตในกรณีศึกษาของโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทไทยเบฟเวอเรจ  จำกัด (มหาชน) และมี ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงศ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนและนักเรียนในโครงการทำมาค้าขายของโรงเรียนโครงการสานพลังประชารัฐและโรงเรียนร่วมพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 35 โรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้ (โรงเรียนสานพลังประชารัฐจำนวน 31 โรงเรียน และ โรงเรียนร่วมพัฒนา 4 โรงเรียน

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามนโยบายรัฐบาลด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการรวมพลังระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมด้านการศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศไทย 

โดยผลิตกำลังคนสายอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานภายใต้บทบาทความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ บริษัท มูลนิธิ องค์กร หรือสถาบันที่สนับสนุนทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการบริหารให้กับสถานศึกษา เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาและข้อเสนอแนะของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

ในเป้าหมายการพัฒนา 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2) การพัฒนาครู 3) การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และ 4) การพัฒนาคุณภาพการบริหาร และมีส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน โดยกระทรวงศึกษาธิการและสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินงานผ่านโครงการโรงเรียนสานพลังประชารัฐและโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา

สำหรับการประชุมสรุปแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนและทักษะชีวิตภายใต้โครงการทำมาค้าขายของโรงเรียนในโครงการสานพลังประชารัฐและโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2562 นี้ นอกจากกิจกรรมต่างๆภายในงานที่น่าสนใจแล้วยังมีการบรรยายพิเศษจากคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทไทยเบฟเรท จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ “ความสำเร็จของการพัฒนาการเรียนการสอนและทักษะในโครงการทำมาค้าขาย” อีกด้วย