สสปน. ผนึก 8 มหาวิทยาลัยในภาคใต้ พัฒนาบุคลากรรองรับการเติบโตอุตสาหกรรมไมซ์ภาคใต้

สสปน. จับมือ 8 มหาวิทยาลัยและ 2 สมาคมโรงแรมในภาคใต้ จัด 2 งานคุณภาพ ระดมผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจไมซ์ชั้นนำระดับประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ หวังพัฒนาบุคลากร รองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมไมซ์ในภาคใต้

สสปน. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รวมทั้งสมาคมโรงแรมภูเก็ต และสมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา ร่วมกันจัดงาน “10th Coach the Coaches Program for MICE Industry และงาน 1st Southern MICE Student Chapter Camp” ในวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ  โรงแรมดวงจิตต์ จังหวัดภูเก็ต เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ให้กับนักศึกษา อาจารย์ และผู้ประกอบการ เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่ภาคใต้

ทั้งนี้ สสปน.ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ด้านการศึกษาซึ่งถือว่าเป็นต้นน้ำ เพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ สนับสนุนการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย โดยจากการที่มีการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายภาคการศึกษาไมซ์ขึ้นใน 4 ภูมิภาคในปี 2560 ประกอบด้วย 1. ภาคกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ทำงานร่วมกับวิทยาลัยดุสิตธานี 2. ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 4. ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำหรับหน้าที่หลักของศูนย์เครือข่ายภาคการศึกษาไมซ์ จะทำงานด้านการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ควบคู่ไปกับ สสปน. ในการยกระดับมาตรฐานบุคลากรด้านไมซ์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้นจากที่ได้มีการก่อตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ภาคใต้อย่างเป็นทางการ และได้มีการจัดงานในปีที่ผ่านมาเพื่อยกระดับคุณภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยของภาคใต้ไปแล้วนั้น ในปี 2562 ศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ภาคใต้ได้ขยายการจัดงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรไมซ์ในจังหวัดภูเก็ต อันเป็นพื้นที่ฝั่งอันดามันของภูมิภาค โดยนับเป็นหนึ่งพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางด้านไมซ์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตติยาพร จารุมณีรัตน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โทร 091 820 7360 อีเมลล์ tatiyaporn.j@gmail.com หรือ ดร.ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทร 062 8834485 อีเมลล์ songsin.t@gmail.com