สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรม “เภสัช ม.อ. เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 13” มอบให้แก่
-อาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวนเงิน 120,000 บาท
-ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา จำนวนเงิน 30,000 บาท
-มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จำนวนเงิน 30,000 บาท
-กองทุนโรคมะเร็งในเด็ก โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำนวนเงิน 30,000 บาท

#RxRUNPSU13th #RxRUN2019 #เภสัชเดินวิ่ง