ผู้บริหารและคณาจารย์ม.หาดใหญ่ อาจารย์ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์และคณบดีคณะรัฐศาสตร์
อาจารย์สามารถ วราดิศัย อดีตผู้ราชการจังหวัดยะลาและอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ ผศ.ดร.นุกูล ชิ้นฟัก ผู้ช่วยคณบดีคณะรัฐศาสตร์
ผศ.สุวัจนี เพชรรัตน์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์สุกรี บุญเทพ หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศานศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ อาจารย์สุพรรณี หมาดยุโส๊ะ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์


เวลา13.00น. เข้าพบ บาบอฮัจญีอัยยุบ ใจดี ประธานผู้ก่อตั้งโรงเรียนอัรรอยานพิทยานุสรณ์ และรองประธานสมาพันธ์กอรี14จังหวัดภาคใต้ เพื่อขอบคุณที่สนับสนุนการจัดโครงการกอรี อิสลามศึกศร(ครั้งที่4)และแนะแนวการศึกษา ต่อ ที่ ม.หาดใหญ่แก่นักเรียนชั้น ม.5และม.6

เวลา15.00น. เข้าพบฮัจญีสุนทร สีหมุ่น ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียนวิทยาการอิสลามและรองประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดกระบี่ เพื่อเยี่ยมเยียนและแนะแนวการศึกษาต่อที่ม.หาดใหญ่ มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ ที่มีหลักสูตร ปริญญาตรี โท ถึง ปริ่มเอก