22 กุมภาพันธ์ 2562 จังหวัดสตูล โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และหน่วยงานเครือข่าย ร่วมกับ ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมอง“พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้” มี นายศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล กล่าวรายงาน พร้อมผู้เข้าอบรมจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาควิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 32 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยว อบจ.สตูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา เดวิสัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า จังหวัดสตูล มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวทางทะเลและบกอย่างมาก เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามและมีความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “อุทยานธรณี” Satun Geopark มีแนวโน้มของนักท่องเที่ยวเดินทางมาจังหวัดสตูลเพิ่มมากขึ้นทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างชาติ การวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวจึงจำเป็นต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ และต้องคำนึงถึงผลกระทบที่อาจตามมาได้

“นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดสตูลมีความหลากหลายมากและมาจากทั่วโลก โอกาสของนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านก็ไม่อาจละเลยได้ โดยเฉพาะอินโดนีเซีย ซึ่งมีประชากรกว่า 200 ล้านคนตามสถิติของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียเข้ามาในประเทศไทยประมาณ 5 แสนคน และเพิ่มขึ้นปีละเล็กน้อย จึงน่าจะมีโอกาสที่จะสามารถเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียได้อีก”

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ถือเป็นการขยายความร่วมมือทางวิชาการและประสบการณ์การทำงานร่วมกันระหว่างผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งภาคชุมชน ธุรกิจ ภาครัฐ วิชาการในจังหวัดสตูลได้ร่วมกันระดมสมอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พิจารณาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวสตูล เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซียและอาเซียนใต้ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล ให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้

“เราต้องคำนึงถึงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการที่เหมาะสม และชัดเจนที่จะช่วยให้การพัฒนาอยู่บนพื้นฐานเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง โครงสร้างที่ดีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้จังหวัดสตูล มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันและสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา กล่าว