สงขลา – สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสงขลา ชวน SMEs ล้อมวงจิบชา หาความรู้ อุทยานวิทย์ฯ เพื่อนคู่คิดสร้าง SME ให้สำเร็จด้วยนวัตกรรม

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม “Afternoon Tea Talk” ชวนจิบชา หาความรู้ เพื่อสร้างสังคม SME ที่มีคุณภาพ มี ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ร่วมให้ความรู้ ภายใต้หัวข้อ “อุทยานวิทย์ฯ เพื่อนคู่คิด สร้าง SME ให้สำเร็จด้วยนวัตกรรม” พร้อมด้วย นายพิชัย จงไพรัตน์ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ.สงขลา และผู้ประกอบการร่วมรับฟังกว่า 30 คน ณ 8080 คาเฟ่ หาดใหญ่ เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2562

ผศ.คำรณ กล่าวว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ม.อ. เป็นพื้นที่ดำเนินกิจกรรมวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมของภาคเอกชน ภาครัฐ และสถาบันอุดมศึกษา พื้นที่ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือวิจัยคุณภาพสูง และมีการบริหารจัดการให้เกิดการเชื่อมโยงกิจกรรมวิจัยพัฒนา เกิดการขยายผลในเชิงพาณิชย์หรือเกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยบริการสนับสนุนเพื่อส่งเสริมและรองรับกิจกรรมวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมและส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดธุรกิจ

ซึ่งใช้นวัตกรรมเป็นฐานเพิ่มขึ้นในประเทศอย่างต่อเนื่อง โครงสร้างพื้นฐานสำคัญโครงสร้างเพื่อการวิจัยและพัฒนาแก่ภาคเอกชน บริการพื้นที่ (พื้นที่บ่มเพาะผู้ประกอบการ, Dry Lab, Wet Lab) โรงงานต้นแบบ (เครื่องจักรในการแปรรูปอาหาร,วิจัยและพัฒนา) บริการศูนย์เครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

“เรามุ่งสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล ที่สามารถนำปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในระดับชั้นนำระดับประเทศ” ผศ.คำรณ กล่าว

ด้าน นายพิชัย กล่าวว่า งานครั้งนี้สมาพันธ์ฯ จัดเป็นครั้งแรก ถือว่าประสบความสำเร็จ ผู้ระกอบการได้รับความร้เู กี่ยวกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้และบริการต่าง ๆ ของหน่วยงานมากขึ้น อีกทั้ง เป็นการกระตุ้นผู้ประกอบการให้เห็นความสำ คัญในการพัฒนาธุรกิจด้วยนวัตกรรม และได้ทำ ความรู้จักแลกเปลี่ยนธุรกิจร่วมกัน คาดว่าจัดขึ้นเดือนละ 2 ครั้ง

อ่านฉบับเต็มที่ หนังสือพิมพ์โฟกัส