23 ก.พ.62  ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.ปส.จชต.) จัดกิจกรรม “ปฏิบัติการรวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติด คืนความสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้” ตอน คืนคนดีสู่ครอบครัว ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ในฐานะ ผอ.ศอ.ปส.จชต. เป็นประธาน

ตามเจตนารมณ์ของแม่ทัพภาคที่ 4 ที่ได้ประกาศไว้เป็นนโยบายเร่งด่วนสำคัญ ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมใน 3 เดือน ในเรื่องของการจัดการกับปัญหายาเสพติด และได้ประกาศแผน “ปฏิบัติการรวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยมุ่งเน้นให้ใช้มาตรการทางกฎหมายสำหรับผู้ค้า มาตรการทางสังคมสำหรับผู้เสพ และเชิญชวนผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟู โดยมีเป้าหมาย เพื่อคืนบุตรหลานกลับคืนสู่ครอบครัว และสังคม

หลังจากได้ดำเนินการจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 3 เดือนเศษ พบว่า การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการไปอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอทั้ง 37 อำเภอ ที่ถือเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหายาเสพติด จนนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย ตามกรอบนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 4 ที่ต้องการให้ “พื้นที่ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย และสามารถคืนคนดีสู่สังคม สู่ครอบครัว คืนความสุขให้จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อไป