วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2562) ที่ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีการจัดเวทีพัฒนาเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่ ครั้งที่ 1/2562 ภายใต้โครงการ “จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจหาดใหญ่ เพื่อยกระดับการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของเมือง”

โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา, นายมานะ ศรีพิทักษ์ ประธานบริษัท สงขลาพัฒนาเมือง จำกัด, นายสมพร สิริโปราณานนท์ ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสงขลา จำกัด, นายธนวัฒน์ พูนศิลป์ รองประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา, นายชนินทร์ สาครินทร์ ประธานสภาอุตาหกรรมจังหวัดสงขลา, ดร.ไพโรจน์ ชัยจีระธิกุล รองประธานบริษัทสงขลาพัฒนาเมือง จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชนเข้าร่วมกว่า 60 คน

โดยผู้เข้าร่วมประชุมนำเสนอประเด็นเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่หลากหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่ อาทิ ด้านค้าปลีก, การจัดงาน Hatti Walking Street,  การส่งเสริมการพัฒนาด้านอาหาร, การส่งเสริมแตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ MICE, กาสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ กิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

ตลอดจนนำเสนอแนวทางแก้ไขและพัฒนา โดยเน้นระยะเร่งด่วน รวมถึง ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

อ่านฉบับเต็มที่ หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส