วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยชุมชนสงขลา จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดโครงการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัยเดินตามรอยเท้าพ่ออยู่อย่างพอเพียง (ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมส้มแขก ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา โดยนายนิยม ชูชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิด และรองศาตราจารย์อัศวิน พรหมโสภา นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลาเป็นเกียรติเข้าร่วมการประชุม

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหาร ครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย จากโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามกลุ่มเป้าหมาย ได้รับฟังแผนงานและแนวทางการดำเนินงานการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัยเดินตามรอยเท้าพ่ออยู่อย่างพอเพียง ซึ่งมีผู้เข้าร่วม 30 คน วิทยากรที่มาร่วมการประชุม ในการ เตรียมความพร้อม คือ ผศ.ดร.จิราภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์ และ รศ.ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งแผนงานและแนวทางการดำเนินโครงการ ที่วิทยากรได้กำหนด

สำหรับโมดูลเพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ได้ฝึกอบรมปฏิบัติการ ได้กำหนดไว้ 8 โมดูล ดังนี้ 1.หนูน้อยพอเพียง 2.หนูน้อยรักงานการเกษตร 3.หนูน้อยรู้รักสามัคคี มีสันติสุข 4.หนูน้อยรักน้ำและการชลประทาน 5.หนูน้อยจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 6.หนูน้อยเป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7.หนูน้อยสืบสานวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น 8.หนูน้อยพลเมืองไทย ซึ่งทั้ง 8 โมดูลนี้ครูจะต้องเข้าร่วมทั้ง 8 โมดูล จึงจะได้เกียรติบัตร เมื่ออบรมจนครบแล้วแต่ละโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อประกวดผลงานดีเด่น พร้อมรับรางวัลและเกียรติบัตร