ยกทัพ ‘เอสเอ็มอี’ ทั่วประเทศสัญจรหาดใหญ่ “กระตุ้นเศรษฐกิจ”

ยกทัพสมาพันธ์เอสเอ็มไทยทั่วประเทศ ประชุมสัญจรที่หาดใหญ่ “พิชัย จงไนรัตน์” ดันกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ

 

นางสาวโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กล่าวว่า สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เป็นศูนย์รวมของ SMEs ที่ประกอบด้วย กลุ่ม, ชมรม, สหกรณ์,วิสาหกิจชุมชน, สมาคมวิชาชีพ, สมาคม SMEs ภูมิภาค,สมาคมการค้าต่าง ๆ และผู้ประกอบการทั่วไป เป็นศูนย์กลางการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ สภาวิชาชีพ สถาบันการเงิน เพื่อสนับสนุนการก่อตั้ง อยู่รอดและเติบโตของ SMEs

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยทั่วประเทศ มีผู้ประกอบการกว่า 1 แสนราย แต่ละจังหวัดมีการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด หรือผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ๆ ส่งเสริมความเข้มแข็งของสมาชิกในการดำเนินธุรกิจและการแข่งขัน ศูนย์กลางความสัมพันธ์และประสานงาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิก

ในทุกปีสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยมีการจัดประชุมสัญจรหมุนเวียนแต่ละภาคของประเทศ ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งในวาระของปี 2562 ครั้งแรกเปิดประชุมที่ภาคใต้ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 6-7 เมษายนนี้

สำหรับพื้นที่ภาคใต้สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสงขลา มีความเข้มแข็งมีการจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรม สามารถเป็นต้นแบบให้แต่ละจังหวัดได้ถือว่ามีคนที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ เมื่อมีการอบรมสามารถเข้าถึงในรายละเอียดได้ลึก รู้จักเทคโนโลยีและในด้านเกษตรเกษตรกรมีใจสู้ มีความพยายาม พร้อมที่จะปรับตัว
“สำหรับผู้ประกอบทุกจังหวัด อยากให้ก้าวออกมาดูโลกภายนอก ไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถเติบโตและก้าวไปข้างหน้าได้ หากมีสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยอยู่ใกล้ตัว หรือผู้ประกอบการกรรมการจิตอาสา ขอให้ก้าวออกมาพูดคุยเปิดโอกาสให้กับตัวเอง วันนั้นเราจะเป็นผู้ประกอบการอย่างเข้มแข็งต่อไปได้” นางสาวโชนรังสี กล่าว

นายพิชัย กล่าวเสริมว่า การประชุมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยทั่วประเทศ มีผู้แทนของสมาพันธ์ คาดว่าไม่ต่ำกว่า 30 จังหวัด โดยการสร้างโอกาสทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ การเจรจาธุรกิจ (BusinessMatching) เพื่อน􀄘ำสินค้าไปจำหน่ายทั่วประเทศ
โดยนำคณะสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรม Hatyai RunTogether วิ่งกระตุ้นเศรษฐกิจ วิ่งผ่านย่านธุรกิจกลางเมืองหาดใหญ่ ศูนย์กลางทางการค้าของภาคใต้อันขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของไทย เพื่อกระตุ้นให้เกิดกำลังซื้อ การลงทุน และการท่องเที่ยว

นอกจากนั้นมีการนำคณะท่องเที่ยวโครงการ 7 วันมหัศจรรย์สงขลา ได้สัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ วิถีชุมชนของหาดใหญ่ และชม SME Shop ร้านจำหน่ายสินค้า ทำการตลาดสินค้า 5 จังหวัดชายแดนใต้ ทำให้เกิดการขยายผลไปสู่ผู้ประกอบการแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ “ผมหวังว่าผลจากการทำกิจกรรมครั้งนี้ อำเภอหาดใหญ่สามารถเป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยเฉพาะในแวดวงสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เกิดผลในระยะยาวในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแน่นอน” นายพิชัย กล่าว