วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธาน

การจัดนิทรรศการและตลาดนัดชุมนุม ปีการศึกษา 2561 ได้กำหนดหัวข้อในเรื่อง Thailand 4.0 ซึ่งการจัดการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการนำประเทศพัฒนาตามความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการนำโมเดลประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 มาใช้เพื่อผลักดันประเทศให้หลุดพ้นจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง 

ดังนั้นการศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 เป็นการคิกการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งบนโลกนี้มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตถกรรมต่างๆมาตอบสนองความต้องการของสังคม

การสอนในยุคนี้ต้องการให้ผู้เรียนสามารถสร้างผลผลิตอย่างสร้างสรรค์ เน้นการคิด การประดิษฐ์ การสร้างสิ่งใหม่ให้ได้องค์ความรู้ใหม่ มีความสามารถในการคิดสิ่งใหม่ๆขึ้นโดยไม่ต้องคอยใช้หรือบริโภคสิ่งที่ผู้อื่น ประเทศอื่นคิดมาจำหน่ายให้

โรงเรียนมีความตระหนักในการพัฒนาการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ Thailand 4.0 จึ้งได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและนำเสนอผลงานในทุกด้านให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต่างๆได้รับทราบ