ศูนย์สมุนไพรทักษิณ เป็นแหล่งรวมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของสมุนไพร และการแพทย์แผนไทยด้วยฐานข้อมูลทันสมัย ดำเนินงานโดยคณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นคณาจารย์ และบุคลากรของ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) ที่มี ดร.ภญ.พิมพ์พิมล ตันสกุล เป็นประธานฯศูนย์สมุนไพรทักษิณ

จัดตั้งเพื่อเป็นสถานที่รวบรวม และจัดแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรด้านต่างๆ เพื่อการศึกษาดูงานของผู้สนใจ อาทิเช่นการจัดแสดงรวบรวมตัวอย่างพืชแห้งในรูปพิพิธภัณฑ์พืช (Herbarium) จัดแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับเภสัชกรรมแผนไทย และอยู่ระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูลด้านเครื่องยา (Crude Drug) สมุนไพร เพื่อให้บริการกับบุคลากรทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย

ศูนย์สมุนไพรทักษิณได้ออกสำรวจภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยของหมอพื้นบ้านภาคใต้ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน อันเป็นมรดกตกทอดสืบตั้งแต่บรรพบุรุษต่อเนื่องกันมา และเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ใช้ดูแลสุขภาพของวิถีชุมชน

“เราเห็นความจำเป็นที่จะทำหน้าที่ในการรวบรวมองค์ความรู้ดังกล่าว ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้เพื่อที่จะพัฒนาให้การใช้สมุนไพรของประชาชนเข้มแข็งต่อไป”

ศูนย์สมุนไพรทักษิณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดให้เข้าเยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์ได้ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ระหว่างเวลา 13.00-16.30 น. ติดต่อสอบถามได้ที่ 074-428220 email:herbal@pharmacy.psu.ac.th และเว็บไซต์ http://herbal.pharmacy.psu.ac.th ในขณะนี้ทางศุนย์สมุนไพรทักษิณ กำลังปรับปรุงเว็บไซต์ของศูนย์สมุนไพรใหม่ โดยคาดว่าจะใช้งานได้ในเดือนพฤษภาคม 2562 นี้