คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ. ชู “เกาะยอโมเดล” พัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว เน้นจัดการขยะครบวงจรเพื่อลดมลภาวะ สร้างประโยชน์จากของเสียจากครัวเรือน เสริมรายได้ชุมชน และชาวสวนผลไม้

ผศ.ดร.เกื้ออนันต์ เตชะโต คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) เผยว่า คณะฯได้รณรงค์การลดการใช้ถุงพลาสติกและจัดการขยะให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในทุกระดับ ตั้งแต่ในหน่วยงานย่อยจนถึงระดับมหาวิทยาลัย และมีโครงการเข้ารณรงค์ในชุมชนท้องถิ่นใกล้เคียง โดยเน้นชุมชนแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นตัวอย่างได้ในการจัดการขยะ เริ่มจากชุมชนเกาะยอซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทั้งการทำสวนผลไม้ ร้านอาหารวัฒนธรรมดั้งเดิม และธรรมชาติที่งดงาม ในรูปโครงการ

“เกาะยอโมเดล” ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ทสจ.) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 16 และ สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสงขลาที่ผ่านมา การจัดการขยะในชุมชนบางแห่งมักจะมีการเข้าจัดการปัญหาที่ไม่ถูกต้อง โดยคิดว่าการจัดการโดยหน่วยงานใหญ่จะง่ายและได้งบประมาณมากกว่า ซึ่งหลายพื้นที่ได้ใช้รูปแบบดังกล่าวกันมานานแล้ว แต่ได้ผลน้อยมาก

โดยหากจะให้ได้ผลจริงจังจะต้องจัดการตั้งแต่ในระดับครัวเรือน โดยการคัดแยกขยะที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ และขยะประเภทเศษอาหารออกจากกัน เพื่อนำพลาสติกและกระดาษไปจำหน่ายเป็นรายได้ส่วนเศษอาหาร สามารถนำไปหมักทำเป็นปุ๋ยได้โดยเฉพาะบ้านในเกาะยอที่ทำสวนขนุน จำปาดะ หรือต้นไม้อื่นๆ หรือชำต้นไม้ขาย