อบจ.สงขลาเปิดให้ใช้แล้ว!’แพขนานยนต์’อบจ.10

ผู้ว่าฯ จ.สงขลา ร่วมกับ นายก อบจ. สงขลา เปิดให้บริการแพขนานยนต์ “อบจ.10” ที่มีขนาดกว้าง ไว้อำนวยความสะดวกและรองรับผู้ใช้บริการข้ามฟากในชั่วโมงเร่งด่วน

วันนี้ (15 ก.พ. 62) ที่ท่าแพขนานยนต์ ฝั่งเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมืองสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานปล่อยแพขนานยนต์ อบจ.10 เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับผู้ใช้บริการแพขนานยนต์ในการข้ามฟากทั้งฝั่งอำเภอเมืองสงขลา และฝั่งหัวเขาแดง อำเภอสิงหนคร ที่ต้องการหลบหลีกจากการจราจรที่แออัดในเมือง โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและประชาชนผู้ใช้บริการร่วมปล่อยแพขนานยนต์เป็นจำนวนมาก

นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาการจราจรในจังหวัดสงขลาเป็นปัญหาหนึ่งที่จะต้องได้รับการแก้ไข ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้กำหนดให้การเพิ่มแพขนานยนต์เป็นนโยบายเร่งด่วนเป็นลำดับแรก โดยกองกิจการขนส่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำนโยบายดังกล่าวมาดำเนินการในการจัดสร้างแพขนานยนต์ อบจ. 10 เพื่อแก้ปัญหาการจราจรของจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งได้จัดสรรงบประมาณไว้ในปี 2561 เป็นเงินจำนวน 45 ล้านบาทและบริษัท มิทส์ ดิสิชั่น จำกัด

เป็นผู้ประมูลได้ โดยแพขนานยนต์อบจ. 10 มีขนาดความกว้างตลอดลำไม่น้อยกว่า 11 เมตร ยาว 45 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 2.20 เมตร บรรทุกรถยนต์ได้จำนวน 30 คัน เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 5:00 น. – ถึง 22:00 น. ของทุกวันเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

ด้านนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวชื่นชมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาที่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวให้กับจังหวัดสงขลาได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าหากทุกส่วนราชการมีการประสานงานและให้ความร่วมมือกับปัญหาต่างๆที่จะต้องได้รับการแก้ไขประโยชน์ทั้งหมดก็จะตกสู่ประชาชน ทั้งนี้ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ตระหนังถึงหน้าที่ที่จะต้องบริการประชาชนในการให้บริการสาธารณะ ซึ่งเป็นหน้าที่หลักที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจะต้องดำเนินการภายใต้ความร่วมมือ ร่วมใจของทุกฝ่ายอันจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีที่ประชาชนจะได้ประจักษ์ต่อการดำเนินงาน อย่างเช่นการจัดสร้างแพขนานยนต์ อบจ.10 ในครั้งนี้

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
ประชา โชคผ่อง/ภาพ
15 ก.พ. 62
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา